Yazı Detayı
19 Mayıs 2019 - Pazar 11:55 Bu yazı 192 kez okundu
 
İslamiyette Ruh Sağlığımız
NUMAN ALADAĞ
numan2363@hotmail.com
 
 

 İslamiyette Ruh Sağlığımız

 

 

Muhterem Mü'min kardeşler, Kur'an-ı Kerim'in, bazı Sure ve Ayetleri'nin tefsirlerini sizlerle paylaşmak istiyoruz:
 
Cenab-ı Allah, Kur'an-ı Kerim'in Fussilet Suresi, Ayet 8 de, "Şüphesiz iman edip iyi işler yapanlar için kesintisiz bir mükafat vardır." Fussilet Suresi, Ayet 33 de, "İnsanları Cenab-ı Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve: (Ben müslümanım.) diyenlerden daha güzel sözlü kim olabilir?" buyuruyor. Mü'min Suresi, Ayet 20 de, "Allah adaletle hükmeder. O'ndan başka taptıkları ilahlar ise hiçbir şeye hükmedemezler. Şüphesizki Allah, her şeyi işiten ve görendir." buyuruyor.
 
Onun içindir ki, Türkiye Cumhuriyeti devleti'nin, tüm idareceileri, Kur'an-ı Kerim'in, Fussilet Suresi'nin 8 ve 33'cü ve Mü'min Suresi'nin 20'ci Ayetleri'nin tefsirini okuyup, her türlü haram işleden ve ayrım yapmadan, Hz. Muhammed  Hadis-i şerif de, şöyle buyuruyor: "İşi ehline veriniz"  işi ehline vermeleri konusunda görevlerini yaptıkları zaman, Allah, o idarecilere mutlaka yaptıklarının karşılığını vereceğine inanmalıdırlar. Bu inanç ve duygu da, Türk İslam dünyasına, huzur, mutluluk, sağlık ve bereket getirir ve o idarecilerin işi kolaylaşır.
 
 Mübarek Ramazan ayında yaptığımız her türlü ibadertleri, senenin diğer aylarında da yapmayı alışkanlık haline getirmeliyiz ki, Cenab-ı Allah, dualarımızı kabul etsin.
 
İslamiyette ruh sağlığımız:
 
Değerli okuyucularımız, ruh ve sinir hastalıkları daha çok dini inançları zayıf ve menfaatler müşterektir (Rüşvet-Haram) ilkesini benimsemiş riyakar "İhanet şebekesi" zihniyetine sahip kişilerde görülür. Bilimsel araştırmalarda alınan sonuçlar da ruh hastalıklarının, daha çok riyakar ve dinsizlerde görüldüğünü ortaya koymuştur. İlgili tıp bilim adamları, gençlerin buhranlı çağlarda başı boş, kontrolsüz bırakılmamalarını, onlara gerekli din eğitiminin verilmesini tavsiye ettiklerini unutmamalıyız?
 
Türkiye genelinde binlerce mağaza zincirine sahip, bazı mağazaların riyakarlığına bakın: 
Mübarek Ramazan ayı münasebetiyle, Fetö zihniyeti gibi, riyakarlık zihniyetleriyle, Ramazan'a saygı diye hem Ramazan paketi satıyorlar hem de, helal ürünlerle aynı soğutucu dolap da, DOMUZ eti ürünlerini bir arada satıyorlar. 
 
Soru? Allah aşkına; bu ticari kuruluşların yaptıkları, Fetö gibi riyakarlık değil midir? Türk İslam dünyasının, her türlü sıkıntısı riyakar (İkiyüzlü) "İhanet şebekeleri" nin, yüzünden oldu. Fetö'cular, bunun en büyük belgesi değil midir? 
 
Onun içindir ki, İslam dünyasının, ibadetlerinin mekruh olmasını istemiyorlarsa o zaman, Türkiye genelinde bu riyakar (İkiyizlü), mağazalara karşı ekonomik yaptırım uygulayarak haddini bildirmeliyiz. 
 
İşin en önemli tarafı; bu mağaza zincirleri, RAF bedeli şartı ile Türk sanayicisini-Çiftçisini, ekonomik darboğaza sürükleyerek, işsizliğe sebep oluyorlar. İşsiz kalanların çoğu da, bu mübarek Ramazan ayında, Cenab-ı Allah'ın haram kıldığı ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının yassakladığı her türlü ahlasızlık ve günah işlemelerine yöneliyorlar ve Hükümetin işlerini zora sokmaya sebep oluyor. 
 
DOMUZ eti ürünlerini ve RAF bedeli şartını uygulayanlara dur diyebilmek için, Mühendis Binali yıldırım'ın, "Lafla Millilik olmaz" sözünü esas alarak, başta Diyanet işleri başkanlığı olmak üzere, Maliye-Sağlık-Tarım bakanlık'larının, acilen bu işe el atıp dur demeleri gerekir. Eğer ki, bu işe dur denilmediği zaman, DOMUZ eti sattışını helal ürünlerle birarada yapan ve RAF bedeli şartı ile haksız rekabet yaparak, insanların günah işlemesine sebep olanlara dur denilmediği zaman ilgili kurumlar, bu günahlara ortak oluyor demek değil midir?
 
ÖNERİ: İlgili kurumlar, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in hadis-i şeriflerinde: "Kötü kişiyi anmaz, kkötülüğünü söylemezseniz halk nereden bilecek onu? Kötü kişiyi kötülüğü ile anın da halk, ondan çekinsin. buyuruyor. Bu hadis-i şerif-i esas alarak, binlerce mağaza zincirine sahip kurumun yaptıkları, dinden haram olan ve işsizlik oluşturanlara, sigara yasağı gibi caydırıcı kanunlar çıkarılarak, acilen dur demeleri gerekir. Eğer dur denilmediği zaman, RAF bedeli şartı ve DOMUZ eti ile helal ürünleri bir arada satanların işlerine, ortak olmak ve kendi çalışmalarını zora sokmak değil midir?
 
Oruç tutan müslüman kardeşlerimiz, DOMUZ eti ürünleri ile helal ürünleri bir arada görünce psikolojisi bozulup, üzülüyorlar ve bu üzüntü de insanların hastalıklara yakalanmasına sebep oluyor. Bu hastalıklar da, zaman ve iş gücü kaybına sebep oluyor.
 
NOT: RAF bedeli şartı ve DOMUZ eti ürünlerinin, helal ürünlerle birarada satışının, Ramazan ayı ile ne ilgisi var diye düşünebilirsiniz: İyice araştırdığınız zaman, ilgisi var mı, yok mu diye açıkça gerçekleri göreceksiniz.
 
Din insanlar ve onların meydana getirdiği toplumlar için en büyük ihtiyaç ve gerekli temel taşıdır. Bir din ne kadar güçlü temellere ve ne kadar derin hikmetlere dayanırsa, değeri de o oranda artar. Şüphesiz İslam dini bir çok üstün vasıflara haiz olduğu gibi. bahsettiğimiz bu özelliklere de sahiptir.
 
Tarih boyunca hiçbir toplumun dinsiz yaşadığı görülmemiştir. Bu ihtiyaç zaruri ve vazgeçilmez demirbaş bir ihtiyaçtır. Müslümanım diyebilenin mutlu bir yaşamı olabilmesi için, hayatın bir kısım zevklerinden ve alışmış olduğu gayrimeşru alışkanlıklarından uzaklaşması  ve başkalarına karşı fedakar ve anlayışlı olması şarttır.
 
Allah yolunda uzaklaşanların sıkıntıya düştüklerini ve daima ruh hastalıkları ile karşı karşıya olacaklarını unutmamalıdırlar?

Akıl denilen cevher, daima insanı Allah'a, Kur'an-ı Kerime, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve hadis-i şeriflerinin gereğini yapmaya sevk eder. Daha doğrusu insanoğlu Allah'ın emrettiklerini yapmakla yükümlüdür. Bu duygu herkeste mevcuttur, sosyal yönden de zorunludur, insan yaşadığı müddetçe de devam edecektir. Onun içindir ki hiçbir kimse inançsız yaşayamaz; Allah korkusu olmayan, ailesini ve Vatanını düşünmeyen ve daima nalet ve nefretle anılmaya layık kimseler hariç, herkes Allah'a inanmak zorundadır.
 
Bugün Ruh hastalıkların ilmi olan psikiyatri; Ruh ve sinir hastalıklarıyla çeşitli şahsiyet ve intibak bozukluklarında, ruhi faktörlerin en hassası ve birinci derecede rol oynadıklarını kabul etmiştir. 
 
Modern tıbbın bilimsel tetkikleri; hükmetme duygusu ve kendini gösterme talebinin veya insanın gurur, arzu ve isteklerinin karşılanamaması yüzünden ruhi tatminsizliğin ortaya çıktığını belirtmek suretiyle, bunların ruh ve sinir hastalıklarının oluşmasında veya ruh sağlığının bozulmasında birer ruhi faktör olduklarını savunmuşlardır. 
 
Burada ''Ferdin arzu ve isteklerinin yerine getirilememesi, böylece ruhi tatminsizliğin ortaya çıkması'' konusu üzerinde eğildiğimiz zaman ruhi tatminsizliğin başında ''Dini inançtan yoksun olma ve haram kazanç elde etmeyi meslek edinen'' başka bir ifade ile ''Dini doyumsuzluk'' gelmektedir. 
 
Din tacirliği yaparak, perde arkası kendisini rüşvet ve haram kazanç elde etmeye adayan ve bunlara bile bile göz yumanların, dini inançtan yoksun olmanın da doğurduğu iç sıkıntısı, zamanla şiddetlenerek, ferdi çeşitli ruh hastalıklarına, şahsiyet ve intibak bozukluklarına sürükler. O zaman ailesinin ve Vatanının huzurunu düşünüyorsa, insanların bu olumsuz felaketlerden uzaklaşması ve mutluluğa erişebilmesi için, diğer tedbirler yanında İslam dininde ki prensiplere de kesin olarak bağlanmaları ve icra etmeleri gerekir. Çünkü, insanın bu prensiplere uymak şartıyla ancak gerçek vicdan sahibi bir Müslüman olabilir ve gerçekten iyi bir ruh sağlığına kavuşabilir. 
 
Türk asıllı Hindistan vatandaşı, hafız Abdulkerem Burakhanlı diyor ki: "İnançlı insanlar, daha az hastalıklara yakalanır" 
 
Ruh hastalıklarının en önemli sebeplerinden biri de soya çekimdir. Ruh hastalığı olan anne, babanın çocuklarının hastalanması sebeplerinden biri de, ruh hastalığı olmayan anne babanın çocuklarından daha fazladır. İrsiyet yolu ile intikal eden uygun yapının hastalanması için, bunun filizlenip gelişmesini sağlayacak uygun çevre ve tesirlerin olması şarttır.
 
RUH HASTALIKLARI VE SEBEPLERİ:
Ruh hastalıkları birden bire, bir olayın etkisiyle ortaya çıkmaz. Ancak hastalık, kişinin psikolojik yapısında yıllarca kronikleşip geliştikten sonra, herhangi bir sebeple patlak verir. Bu ana kadar da insan yavaş yavaş ruh sağlığından uzaklaşır. Ne yazık ki bu sure içinde, kişinin ruh sağlığının yıkılışının farkında olamıyoruz. Bu da ruh hastalıklarının sebeplerini, ilk bozukluklarını, gelişme devrelerini kavrayamamaktan kaynaklanmaktadır.
 
Ruh hastalıklarının sebeplerini iki temel bölümden araştırmak gerekir:
1- Hazırlayıcı sebepler (Gerçek sebepler).
2- Meydana getirici sebepler (Bencilik ve çıkarcı-kamçılayıcı-rüşvete odaklanan sebepler).
 
HAZIRLAYICI SEBEPLER:
1- Dini inançlardan yoksun olma,
2- Irk,
3- Daima dünya işleri ve cüzdan muhasebesi hesaplarını yapmak,
4- Haram yemesi tescilli olduğu halde, halen dürüstüm diye direnmek , 
5- Uygun bir beden yapısına sahip olma,
6- Bekarlık ve evlilik hali,
7- Erginlik ve yeni yetmezlik,
8- Meslek ve meslek uyuşmazlığı,
9- Kültür ve medeniyet,
10- İç salgı bezleri,
11- Mevsimler ve iklim,
12- Hamilelik dönemi,
13- Rüşvet ve haram faaliyetleri olan idareciler,
14- Vatan sevgisi ahlakından yoksun olmak,
15- Bencillik duygularına odaklanıp, yardımlaşma ve paylaşmadan mahrum olanlar,
16- Tasarruflarına verilen sorumlulukları, bireysel çıkarcılık amacıyla kullananlar,
 
MEYDANA GETİRİCİ SEBEPLER:
1- Organik-fiziki faktörler (zehirli meddeler, vitaminsizlik, beden hastalıkları, enfeksiyonlar, yorgunluk gibi.):
2- Psikolojik sebepler (Duygu, heyecan ve sosyal yaşamla ilgili): 
3- Ruh ve beden temizliğine önem vermemek:
 
 Bu aziz mübarek Ramazan-ı şerif hürmetine, cümle vatan şehitlerini, Cumhuriyetimizin kurucusu Mareşal Fevzi Çakmak'ı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, gazileri minnetle anar. Hasta ve yaralılara acil şifalar dileriz.
 
Kaynakça:
Hindistan İslam aleminin, ünlü din adamlarından, Mevlevi Prof. Dr. Seyyid Asaf Ali (Kur'an-ı Kerim tefsir Hocası).
Hadis-i şerifler: Hz. Muhammed ve Hadisleri Yazar: Abdulbaki Gölpınarlı 3'cü baskı Okat yayınevi Kasım 1964
 
 
 
Etiketler: , İslamiyette, Ruh, Sağlığımız,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
14 Eylül 2019
EĞİTİM VE ÖĞRETMİN ÖNEMİ
131 Okunma.
06 Eylül 2019
Çocuklarınızın sağlığı, RAF bedeli şartı ile güvence altında
903 Okunma.
28 Ağustos 2019
ZAFER BAYRAMI VE HİCRİ YILBAŞI KUTLU OLSUN
892 Okunma.
20 Ağustos 2019
BİLEN İÇİN ŞİFA HER YERDE
885 Okunma.
09 Ağustos 2019
Türk İslam geleneklerinde Kurban Bayramı
711 Okunma.
29 Temmuz 2019
Türk Ahlakı ve Müslümanlık
279 Okunma.
14 Temmuz 2019
15 TEMMUZ İKTİSADİ DEMOKRASİ İÇİN BAŞLANGIÇ OLSUN
166 Okunma.
19 Haziran 2019
TÜRK AHLAKI VE DEMOKRASİ
170 Okunma.
13 Haziran 2019
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SEÇİMİ
218 Okunma.
03 Haziran 2019
Bayramı, mana derinliğinde yaşayalım
200 Okunma.
30 Mayıs 2019
Bu Gecenin Kadrini Bilmek gerek
175 Okunma.
26 Mayıs 2019
Sosyal Yardılaşma ve Sadaka-i Fıtır
167 Okunma.
11 Mayıs 2019
Teravih namazı ve sağlığımız
232 Okunma.
05 Mayıs 2019
İslam dininde Hikmetleri ile Ramazan Gelen Kutusu x
212 Okunma.
25 Nisan 2019
Domuz ürünleri satışı ve RAF bedeli şartı düzenlemesi iyi gelecek
335 Okunma.
22 Nisan 2019
Türk Milletinin teminatı, Türk gençliğidir
203 Okunma.
18 Nisan 2019
Berat gecesi büyük bir fırsattır.
218 Okunma.
11 Nisan 2019
Hıyar'ın şaşırtıcı faydaları
449 Okunma.
31 Mart 2019
Miraç Kandili ve Türk İslam Gelenekleri
360 Okunma.
22 Mart 2019
31 Mart seçimi kritik eşiğimiz
342 Okunma.
16 Mart 2019
Milli ruh ekseninde Çanakkale Zaferi
290 Okunma.
12 Mart 2019
DEMOKRASİDE BÜYÜK RİSK
303 Okunma.
07 Mart 2019
Regaip Kandilinde, Türk İslam gelenekleri
392 Okunma.
02 Mart 2019
RÜŞVET VE RAF BEDELİNE DUR DİYENLER 31 MART SEÇİMİNİ KAZANIR
483 Okunma.
21 Ocak 2019
ÜÇ R'ye DUR DİYEBİLİRİZ
4943 Okunma.
15 Ocak 2019
Başarı merdivenini çıkarken...
832 Okunma.
06 Ocak 2019
Mübarek elma, hem deva hem şifadır
732 Okunma.
28 Aralık 2018
DİZ-MAFSAL AĞRILARI VE KUVVET ŞURUBU REÇETELERİ
1089 Okunma.
06 Aralık 2018
Lahananın şaşırtıcı faydaları
2248 Okunma.
24 Kasım 2018
Mart seçimleri borsasında hisse senedi alma yarışı
2042 Okunma.
18 Kasım 2018
Mevlid kandili ve birlik-beraberlik ruhu
1145 Okunma.
09 Kasım 2018
ATATÜRK ve İslam Dini
1617 Okunma.
28 Ekim 2018
CUMHURİYET ve tarımla geleceğimiz daha güvenlidir.
1314 Okunma.
27 Eylül 2018
HERŞEY MİLLİ EKONOMİ İÇİN
2622 Okunma.
16 Eylül 2018
Eğitim ve Milli Ekonomi
619 Okunma.
10 Eylül 2018
HİCRİ YILBAŞI VE AŞURA GÜNÜ
550 Okunma.
07 Eylül 2018
ADALE VE KRAMP AĞRISI
509 Okunma.
28 Ağustos 2018
ZAFER BAYRAMI VE EKONOMİK TERÖR
646 Okunma.
18 Ağustos 2018
Kurban Bayramı ve Mutluluğumuz
1303 Okunma.
12 Ağustos 2018
Vatan sevgisi ve raf bedeli şartı
1432 Okunma.
30 Temmuz 2018
Domates de ki mucizeler ve yerli malı
1301 Okunma.
23 Temmuz 2018
RÜŞVETE DUR DİYEBİLİRİZ
1006 Okunma.
15 Temmuz 2018
Kahraman TÜRK Milleti'nin, 15 Temmuz Zaferi
920 Okunma.
07 Temmuz 2018
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN, MUCİZE REÇETELER
1555 Okunma.
26 Haziran 2018
OĞUL OTU VE GİZLİ MUCİZELERİ
1754 Okunma.
21 Haziran 2018
Güçlü irade ve Adalet
641 Okunma.
17 Haziran 2018
VAKİT RÜŞVETLE MÜCADELE VAKTİDİR
618 Okunma.
13 Haziran 2018
MÜ'MİNLERİN BAYRAMI
580 Okunma.
07 Haziran 2018
Leyle-i Kadir Gecesi ve fazileti
716 Okunma.
03 Haziran 2018
24 Haziran Zaafer olsun
650 Okunma.
28 Mayıs 2018
ATATÜRK VE RAMAZAN-I ŞERİF
628 Okunma.
21 Mayıs 2018
Ekonomik Terör ve Kudüs
614 Okunma.
15 Mayıs 2018
Ramazan- Şerif ve Huzurumuz
619 Okunma.
12 Mayıs 2018
Devlet Bahçeli ve Mühendis Binali Yıldırım'ın Dikkatine!
705 Okunma.
06 Mayıs 2018
24 Haziran da ki irade, istikbali tayin eder
691 Okunma.
29 Nisan 2018
Berat Gecesinin bereketi
726 Okunma.
16 Nisan 2018
DEMOKRASİ DE İRADE ÖNEMLİDİR
607 Okunma.
31 Mart 2018
Şahsiyet ve Topluma Hizmet
1115 Okunma.
27 Mart 2018
Karaciğer Yağlanmasına bitkisel destek
1064 Okunma.
21 Mart 2018
Regaip Kandili ve Biz
916 Okunma.
17 Mart 2018
Çanakkale Ruhumuz ve Anzaklar
986 Okunma.
08 Mart 2018
TÜRKLER KİMDİR*
1373 Okunma.
01 Mart 2018
EKLEM İLTİHABI İÇİN, ZERDEÇAL-ZENCEFİL
1462 Okunma.
18 Şubat 2018
Yetim Hakkı, Samimiyet ve Rüşvet
2064 Okunma.
11 Şubat 2018
Her sabah alacağımız kararlar, Her akşam kendimize soracağımız sorular
1333 Okunma.
04 Şubat 2018
TEMEL GIDA-İÇECEK VE TARIM
1375 Okunma.
28 Ocak 2018
ZAYIFLAMA VE İLTİHABI KURUTMA REÇETELERİ
1413 Okunma.
22 Ocak 2018
CİLT GÜZELLİĞİNİZ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER
1375 Okunma.
14 Ocak 2018
FİLİSTİNDEN HARRAN OVASINA
1232 Okunma.
08 Ocak 2018
DUA, ŞİFA VE MUTLULUKTUR
853 Okunma.
01 Ocak 2018
MİSAFİR AĞIRLAMA GELENEKLERİ
872 Okunma.
17 Aralık 2017
SANAYİLEŞMEYİ ENGELLEYEN DÜŞMANLAR
786 Okunma.
29 Kasım 2017
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun
783 Okunma.
24 Kasım 2017
ÖĞRETMEN OLMAK KOLAY DEĞİL
746 Okunma.
17 Kasım 2017
BESLENME VE MİLLİ TARIM
755 Okunma.
28 Ekim 2017
''CUMHURİYET'' BAYRAMDIR
869 Okunma.
23 Ekim 2017
Terör ve hastalık oluşturan sektörler
878 Okunma.
14 Ekim 2017
GÖZLE GÖRÜLMEYEN DÜŞMANLARIMIZ
869 Okunma.
02 Ekim 2017
DİZDEKİ KİREÇLENMEYE ÇÖZÜM REÇETELERİ
1102 Okunma.
25 Eylül 2017
Sosyal hastalıklarımız (Rüşvet-Raf Bedeli)
853 Okunma.
12 Eylül 2017
MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ
921 Okunma.
31 Ağustos 2017
Kurban Bayramını, Bayram Kılmak Elimizde
822 Okunma.
29 Ağustos 2017
ZAFER BAYRAMININ 95 Cİ YILDÖNÜM COŞKUSU
854 Okunma.
21 Ağustos 2017
Salatalıkla Sağlığı Yakala
859 Okunma.
03 Ağustos 2017
FESLEĞEN (TULSİ)'NİN FAYDALARI
1335 Okunma.
13 Temmuz 2017
ŞEHİTLERİMİZE VEFA
824 Okunma.
02 Temmuz 2017
Raf Bedeli uygulaması karşısında milli duruş
890 Okunma.
24 Haziran 2017
Mü'minlerin Bayramı
895 Okunma.
20 Haziran 2017
Kadir Gecesi bir fırsattır
958 Okunma.
09 Haziran 2017
TEMİZLİK, MÜSLÜMANLIĞIN İLK ADIMIDIR
910 Okunma.
31 Mayıs 2017
RAMAZAN-I ŞERİF'İN GETİRDİKLERİ
1997 Okunma.
25 Mayıs 2017
Ramazan-ı Şerifin Şifalı armağanları
972 Okunma.
18 Mayıs 2017
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI !
826 Okunma.
14 Mayıs 2017
EKONOMİK TERÖRÜN BİLİNMEYEN YÖNLERİ!
913 Okunma.
09 Mayıs 2017
BERAT GECESİNDE HUZUR VE BEREKET
986 Okunma.
07 Mayıs 2017
TOPLUM EĞİTİMİNDE ŞAHSİYET VE EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK
979 Okunma.
30 Nisan 2017
PROTEİN SAVAŞINDA TÜRKİYE
781 Okunma.
22 Nisan 2017
MİLLİ VE MANEVİ MUTLULUĞUMUZU İDRAK EDELİM
880 Okunma.
16 Nisan 2017
ÖZLÜ SÖZLERDE HAK VE ÖZGÜRLÜK
1069 Okunma.
12 Nisan 2017
GÜZELLİĞİNİZ VE SAĞLIĞINIZ İÇİN ÇİLEK SAFASI
785 Okunma.
29 Mart 2017
Regaip Kandilinin Fazileti
1309 Okunma.
26 Mart 2017
HAYAT İÇİN ADALETİN önemi
893 Okunma.
23 Mart 2017
İnsan Hedefi ve Demokrasi
695 Okunma.
16 Mart 2017
Milli Duruş ve 18 Mart
916 Okunma.
11 Mart 2017
Ekonomik terör bizi vuruyor.
916 Okunma.
06 Mart 2017
Silahsız işgal ve kuruş vurgunu
984 Okunma.
04 Mart 2017
Milli Hakimiyet, Riyakarlık ve Rüşvet
909 Okunma.
25 Şubat 2017
Damar tıkanıklığı ve güçlü hafıza için çözüm...
890 Okunma.
18 Şubat 2017
Himalaya etekleri ile Muğla nın ortak yönü
861 Okunma.
11 Şubat 2017
RAJASTHAN'da GUATIR TEDAVİSİ
1031 Okunma.
04 Şubat 2017
Bahar Mevsiminde Korunma Yöntemleri
955 Okunma.
29 Ocak 2017
ATATÜRK'Ü DOĞRU TANIYALIM (DÜZELTME)
1048 Okunma.
23 Ocak 2017
RAJASTHAN'DAN SAĞLIK VE MUTLULUK ÖNERİLERİ
940 Okunma.
15 Ocak 2017
MİLLİ SERMAYEYE VE SAHİP ÇIKALIM
1055 Okunma.
12 Ocak 2017
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN İLAHİ HİKMETLER
1107 Okunma.
02 Ocak 2017
RAJASTHAN'dan kanser riskini azaltan çareler
1042 Okunma.
24 Aralık 2016
YILBAŞI FIRSATÇILIĞI
1011 Okunma.
29 Kasım 2016
YEŞİL MERCİMEK VE ŞİFALI ARMAĞANLARI
954 Okunma.
23 Kasım 2016
ÖĞRETMENLERİMİZE SEVGİ ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
1404 Okunma.
15 Kasım 2016
SİNÜZİT İÇİN ŞİFALI ARMAĞANLAR
1326 Okunma.
13 Kasım 2016
İnsan da ve doğa da sevgi
1117 Okunma.
09 Kasım 2016
ATATÜRK'ü 78 ci Yılında Rahmetle Anıyoruz....
781 Okunma.
03 Kasım 2016
HİNDİSTAN DA HASTALIKLARA KARŞI MUCİZE KARIŞIM
1748 Okunma.
Haber Yazılımı