Yazı Detayı
10 Kasım 2013 - Pazar 08:43 Bu yazı 1658 kez okundu
 
ATATÜRK'ÜN DEVRİMCİLİK ANLAYIŞI...
AYTEN DİRİER
mardintoplumsaldayanisma@hotmail.com
 
 

DEVRİMCİLİK (İNKILÂPÇILIK)

Ayten DİRİER

 

Atatürk'ün Devrimci kişiliğini anlayabilmek için O'nu diğer devrimcilerle kıyaslamak gerek. Aşağıda belirttiğimiz hususlara günümüzde yeni bir özellik daha katılmıştır: O diğer devrimci liderler gibi milletini soymamıştır... Ülkesini işgalden kurtaran, rejimini değiştiren, devrimler yapan lider, dünyada çok... Ama bu işleri yaptıktan sonra, milletini soymayan dünyadaki tek lider O... Rakıyı filan anlatırlar, bunu anlatmazlar.(*) DİYET'te açıkladığım gibi tüm servetini yine milletine bırakmıştır.

ATATÜRK’ÜN DİĞER DEVRİMCİLERDEN FARKI

Liderlik ayrı bir haslet ister. Herkeste bu vasıf bulunmaz. Gerçek lider, bulunduğu anı değil, geçmiş ile bir asır sonrasını görebilecek, tasarlayabilecek kapasiteye sahiptir.

Atatürk’ü çağdaşı ve izinde giden liderlerle karşılaştırdığımızda; geriye ne kaldığı düşünülürse, büyüklüğü bir kez daha anlaşılır.

Son devrimci Fidel Castro yatağa düşüp, görevini devrettiği kardeşi Raul’un halka verdiği özgürlükler gözden geçirildiğinde, Komünizmin sadece yoksullukta eşitliği sağladığı görülür.

“Cep telefonu kullanma izni, bilgisayar ve televizyon satışlarının serbest bırakılması, Küba’daki yabancıların konakladığı uluslararası otellerde kalma izni, araba kiralama izni vs…”

Kemikleşmiş rejimlerin ülkeleri nasıl çağdışı kıldığının son örneği Küba… Irmaklarla beslenmeyen bir gölün, bir süre sonra kuruyup bataklığa dönüşmesi gibi… Oysa ideolojiler statik değil, dinamik olarak çağın gelişimine uygun olarak sürekli kendini yenilediği; toplumun hak ve özgürlüklerine önem verdiği sürece varlığını sürdürebilir. Aksi, kısa sürede İdeolojiler Mezarlığında yerini almaya mahkûmdur.

Atatürk’ü çağdaşı ve sonraki liderlerden ayıran en önemli vasfı, Devrimcilik (İnkılâpçılık) ilkesidir. O’nun bu konudaki görüşlerini incelediğimizde farkını ve büyüklüğünü kolayca görürüz.

ATATÜRK’ÜN DEVRİMCİLİK ANLAYIŞI

Atatürk’ün bu konudaki görüşünü anlamak için, I.Dünya Savaşı’ndan yenilgiyle çıkan Osmanlı İmp’luğunun ipinin çekildiği 1918 yılına gitmek gerekir. Yorgun savaşçı M.Kemal Paşa, kurtuluş için görüşlerini şöyle dile getirir:

“Benim elime büyük yetki ve kudret geçerse, ben sosyal hayatımızda arzu edilen inkılâbı bir anda bir ‘Coup’(Darbe) ile uygulayacağımı zannederim. Zira, ben bazıları gibi kamuoyunu, dinbilginleri çevresini yavaş yavaş benim düşüncelerim seviyesinde fikir oluşturmaya ve düşünmeye alıştırmak suretiyle bu işin yapılacağını kabul etmiyor ve böyle harekete karşı ruhum isyan ediyor. Neden ben, bu kadar yıl yüksek öğrenim gördükten, sosyal ve uygar hayatı incelemek ve hürriyetin tadını çıkarmak için hayatımı ve zamanımı sarfettikten sonra halkın seviyesine ineyim? Onları kendi seviyeme çıkarayım. Ben onlar gibi değil, onlar benim gibi olsunlar. Ancak bu meselede incelenmeye değer bazı noktalar var, bunları iyice kararlaştırmadan işe başlamak hata olur.”(1)

Hem Kurtuluşu, hem de Kuruluşu başardıktan sonra 1935’te durumu şöyle özetler:

“Uçurum kenarında yıkık bir ülke… türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar...

Yıllarca süren savaş… ondan sonra, içerde ve dışarda saygı ile tanınan yeni vatan, yeni toplum, yeni devlet ve bunları başarmak için arasız devrimler…

İşte Türk Genel İnkılâbının bir kısa ifadesi…”(2)

Türk İnkılâbının uygulama evresini oluşturan devrimciliği, Atatürk kendi ana düşünce ve eylemlerine de uygun olarak şöyle tanımlamıştı:

“Türk ulusunu son yüzyıllarda geri bırakmış olan kurumları yıkarak, yerlerine ulusun, en yüksek uygarlık gereklerine uygun olarak ilerlemesini sağlayacak yeni kurumları koymuş olmaktır… Devlet hayatında inkılâp, sosyal durumumuzu da kapsar.(Lâiklik, Medeni Kanun, Demokrasi)”(3)

Cumhuriyeti kurmak, milliyetçiliği temel yapmak, halkçılık yolunu tutmak, devletçi olmak, nihayet devrimin genel niteliği olarak lâikliği benimsemek, “devrim” yapmaktır. Bu devrim hareketlerini yaşatmak ve bunları değişen zaman içinde bilim, teknik ve aklın gereklerine göre geliştirmek “devrimcilik”tir. İnkılâba uygun olarak yeniden yapılması gereken devrim hareketlerini gerçekleştirmek bu ilke ile mümkündür.(4)

Devrimcilik ilkesi, Atatürkçülüğün özgün bir özelliğidir. Dünyamız bugüne dek çok devrimci lider görmüştür. Ancak Atatürk dışında hiçbiri, kendinden sonra yeni devrimlere gerek duyulacağını kabul edememiştir. Bunlar amaçlarını gerçekleştirinceye kadar devrimcidirler. Devrimleri tamamlanınca şiddetli bir tutuculuk içine düşmektedirler. Atatürk devrimlerini, ulusu amaç edindiği noktaya götüreceğine veya gitmesine yardım edeceğine inanarak yapmıştır. Böyle olmakla beraber, değişen zaman ve devirler içinde, bunların yetersiz kalabileceklerini, eskiyip yıpranabileceklerini kabul etme cesaretini de gösterebilmiştir. İşte bundan dolayı da Atatürkçülük, sadece kısır ve sınırlı bir atılım olarak kalma tehlikesini aşmıştır.(5)

Atatürk’ün görüşlerine göre devimin amacı; Türk ulusunu geri bırakmış olan kurumları yıkmak olduğuna göre, devrimciler bu amaçla hareket etmeli ve yenileşmeye, ilerlemeye yönelmek istedikleri insanların ruh ve vicdanlarındaki eğilimi görmeli, halka telkin edeceği fikir, görüşleri ve yenilikleri onun vicdanından bulup çıkarmalıdır.(6) Ulusumuzu ilerletmek, yükseltmek için; Dünyanın bütün ilimlerinden, tekniğinden, gelişmelerinden yararlanılmalı, ancak ulusal geçmişimiz, geleneklerimiz dikkate alınarak ulusal bir temel üzerinde hareket edilmelidir. Kısacası hiçbir ulus aynen taklit edilmemelidir.

Atatürkçülüğün devrimcilik ilkesi iki esas taşımaktadır:

-Yeniliklerin durmaması, sürdürülmesi, sürekli olarak ileriye, yeniliğe, gelişmeye dönük olması.

-Atatürk tarafından yapılmış olan devrimlerin benimsenmesi, halka benimsetilmesi, iç ve dışardan gelecek tehditlere karşı korunması ve savunulmasıdır.

Bu iki esas tek kelime ile ilericiliktir.(7)

Gelişim ve değişim, Atatürkçülüğün inanç ve felsefesine uygun olarak yapılacaktır. Atatürkçü çizginin sağına veya soluna geçiş, bu çizgiden vazgeçme yoktur. Atatürk’ün dediği gibi;

“Büyük davamız, en uygar ve en gönençli ulus olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde temelli bir devrim yapmış olan Büyük Türk Ulusunun dinamik idealidir. Bu ideali en kısa zamanda kavramak için, düşünce ve eylemi birlikte yürütmek zorundayız.”(8)

“Türk yeninin, iyinin, güzelin ve doğrunun arayıcısıdır.” diyen Atatürk, Onu devrimleriyle ödüllendirmiştir. Devrimler aşamaları bakımından üçe ayrılır:

1-Yenileşme Hareketlerine Esas Olacak Temel Devrimler:

-Saltanatın Kaldırılması - 1 Kasım 1922

-Cumhuriyet’in İlânı – 29 Ekim 1923

-Halifeliğin Kaldırılması – 3 Mart 1924

-Devlet Örgütünün Lâikleşmesi

2-İlerlemeyi Sağlayan Devrimler:

-Harf Devrimi – 1 Kasım 1928

-Millî Eğitimin Birleştirilmesi – 3 Mart 1924

-Hukuk Devrimi - 1926

-Kadın Hakları

*Medeni Kanunun Kabulü – 17 Şubat 1926

*Seçme ve Seçilme Hakkının tanınması–26 Ekim 1933(Köy Heyeti)

5 Aralık 1934(Milletvekili)

3-Tamamlayıcı Devrimler:

-Takvim, Ölçü Birimleri ve Saat Kullanımında Batılılaşma-26 Aralık 1925

-Şapka Devrimi – 25 kasım 1925

-Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması-30 Kasım 1925

-Soyadı Kanunu -21 Haziran 1934

Atatürk geleceği gören bir önseziyle, daha en başta yenilikleri koruyucu önlemler için uyarıda bulunmuştur:

“Biz, büyük bir inkılâp yaptık. Memleketi bir çağdan alıp, yeni bir çağa götürdük. Bir çok eski kurumları yıktık. Bunların binlerce taraftarı vardır. Fırsat beklediklerini unutmamak lâzım. En ileri demokrasilerde bile rejimi korumak için, sert tedbirlere başvurulmuştur. Bize gelince, inkılâbı koruyacak tedbirlere daha çok muhtacız.1925”(9)

“İnkılâbın temellerini her gün derinleştirmek, kuvvetlendirmek gerekir.1925”

“Mutlu inkılâbımızın aleyhinde fikir ve his taşıyanları aydınlatmak ve doğru yolu göstermek, aydınlara düşen görevlerin en önemlisi ve en birincisidir.1929”

“İnkılâbın hedefini kavramış olanlar, onu daima koruyabilecek güçte olacaklardır. I930”(10)

Atatürk Devrimleri, genel anlamıyla Türk Ulusunu gönenç ve mutluluğa, bu doğrultudaki hedeflere götürmek üzere yapılmış olmakla beraber; devrimcilik ilkesinin sonuncu ilke olarak benimsenmesinin bir anlamı, bir yorumu olması gerekir. Devrimcilikten önceki her ilke ve bu ilkelerin isteleri, önermeleri çağın gelişimi içinde, devrimcilik ilkesinin doğrultusunda yeni yeni yorumlara, yeni yönlendirmelerle işlerlik kazanacak, yaşayan, yeni gereksinmelere yanıt veren ilkeler olacaktır.(11)

Başka liderlerin peşinde giden kayıp kuşakları anımsadıkça, XVI.yy’da yaşamış Hayalî’nin bir özdeyişi aklıma düşer:

“ O mâhiler ki, derya içredir, deryayı bilmezler.”

mâhi: balık

* * *

DİP NOTLAR

*Yılmaz Özdil :"Atatürk'ü Niye Seviyoruz?" Hürriyet-11 Kasım 2008
1-Genelkurmay Başkanlığı : Atatürkçülük- Atatürk’ün Görüş ve Direktifleri, M.E.Basımevi, s.117

İstanbul-1984

2-a.g.e, s.115

3-a.y. , K.Atatürk Diyor ki, Varlık Yayınları, s.52, İstanbul-1966

4-Özkan Tikveş : Atatürk Devrimi ve Türk Hukuku, s.85, 1975

5-Hüseyin Cevizoğlu : Atatürkçülük, s.27-28, 1973

6-Atatürkçülük, s.117, K.Atatürk Diyor ki, s.49

7-Cevizoğlu, a.e, s.67

8-K.Atatürk Diyor ki, s.69

9-Atatürkçülük, s.115

10-Atatürkçülük, s.117

11-Suna Kili : Türk Devrim Tarihi, s.187, -1982

 
Etiketler: ATATÜRKÜN, DEVRİMCİLİK, ANLAYIŞI
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
24 Temmuz 2019
M.KEMAL PAŞA, 100 Yıl önce ERZURUM KONGRESİ’nde LİDER SEÇİLDİ
3868 Okunma.
31 Mayıs 2019
KADİR GECESİ ve İBADETİ
348 Okunma.
26 Mayıs 2019
1Y1K: Dr.M.TALAT ŞİMDİ – MARDİN TARİHİ KİMLİĞİ
375 Okunma.
18 Mayıs 2019
19 MAYIS’IN ÖNEMİ
339 Okunma.
15 Mayıs 2019
15 MAYIS 1919… İZMİR’İN KARA GÜNÜ
329 Okunma.
13 Nisan 2019
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 18 YAŞINDA
421 Okunma.
22 Mart 2019
İZMİR-KARABAĞLAR’DA KENTİN KIYISINDAKİ KADINLAR DEFİLESİ
590 Okunma.
10 Mart 2019
DÖNÜŞÜM MARDİN’İN TARİHİ DOKUSUNU BOZMAMALI
649 Okunma.
02 Mart 2019
KARABAĞLAR PROJE TANITIMINA BAKAN PAKDEMİRLİ DAMGA VURDU
674 Okunma.
07 Ocak 2019
I.DÜNYA SAVAŞI ve KAFKASYA CEPHESİ
5413 Okunma.
29 Aralık 2018
ENGELSİZ YÜREKLER İZMİR’DE MEHMET ÂKİF’İ ANDI
959 Okunma.
13 Aralık 2018
ADNAN AVUKA’NIN SERGİSİ İZMİR’DE MARDİN VUSLATI YAŞATTI
1771 Okunma.
26 Kasım 2018
İZMİR MARDİNLİ GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ’NİN VEFASI
2608 Okunma.
12 Kasım 2018
UZAYDA YANKILANAN TEK SES E Z A N’ DIR!
2393 Okunma.
22 Ekim 2018
İZMİR’DE YEREL SEÇİMİ MARDİN HOŞGÖRÜSÜ KAZANDIRACAK
2892 Okunma.
28 Eylül 2018
ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NİN 69. YILDÖNÜMÜ İZMİR’DE KUTLANDI
2440 Okunma.
25 Ağustos 2018
MAZİDE KALANLAR
1430 Okunma.
11 Temmuz 2018
EBRU BAYBARA DEMİR'E SOSYAL MEDYADAN DESTEK OLALIM
4236 Okunma.
17 Haziran 2018
B A B A M
1599 Okunma.
09 Haziran 2018
İZMİR’DE BİR ARI KRALİÇE; C E Y D A
1052 Okunma.
05 Haziran 2018
İZMİR’İN HOŞGÖRÜ RENGİ MARDİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
1857 Okunma.
13 Mayıs 2018
İZMİR KADINLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ/İZKAB
1228 Okunma.
12 Mayıs 2018
FRANSIZ, GEÇMİŞE DE FRANSIZ!
700 Okunma.
02 Mayıs 2018
SEÇİM STARTI, NEDEN İZMİR’DE VERİLDİ?
1400 Okunma.
27 Nisan 2018
AFRİN’DE DİRİLİŞ
771 Okunma.
17 Nisan 2018
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 17 YAŞINDA
827 Okunma.
13 Nisan 2018
Mİ’RAÇ
930 Okunma.
28 Mart 2018
ÇİN’İN ÜNLÜ SOPRANOSU DİLBER YUNUS’U DİNLERKEN
1427 Okunma.
14 Mart 2018
İZMİR KARABAĞLAR’DA GÜZEL ŞEYLER OLUYOR
2030 Okunma.
09 Mart 2018
İDÜ GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI
1369 Okunma.
28 Şubat 2018
II.ABDÜLHAMİD HAN GÖKTEN İNDİ!
1432 Okunma.
19 Şubat 2018
ÇİN, YENİ YILI “MUTLU BAHAR BAYRAMI” GÖSTERİSİYLE İZMİR’DE BAŞLATTI
1842 Okunma.
17 Şubat 2018
I.AFRİN SAVAŞI ve ÖNEMİ-1119
1555 Okunma.
05 Şubat 2018
BİNİKİ YÜZ YILDIR ORTADOĞU COĞRAFYASINDAYIZ
1921 Okunma.
22 Aralık 2017
YILBAŞI’NIN TARİHÇESİ VE TÜRKLERDE AĞAÇ-GÜNEŞ KÜLTÜ
2931 Okunma.
29 Kasım 2017
RAVZA’DA YAKARIŞ
850 Okunma.
10 Kasım 2017
ATATÜRK’ÜN YAZDIĞI ŞİİRLER
1236 Okunma.
22 Ekim 2017
HAC GÜNCESİ – 2 / MEDİNE-İ MÜNEVVERE
1126 Okunma.
03 Ekim 2017
HAC GÜNCESİ-DAVET
1112 Okunma.
21 Haziran 2017
KADİR GECESİ ve İBADETİ
1046 Okunma.
18 Haziran 2017
BABAMIN MİRASI; ERDEM…
1003 Okunma.
07 Nisan 2017
KÂZIM KARABEKİR MESELESİ
1368 Okunma.
26 Mart 2017
ULUSLARARASI ÇAKA BEY SEMPOZYUMU
1667 Okunma.
21 Mart 2017
NEVRUZ’UN GEÇMİŞİ
1485 Okunma.
15 Mart 2017
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ’NDE TASARIM YILDIZLARI DOĞUYOR
1208 Okunma.
01 Mart 2017
HOCALI KATLİAMI, AZERBAYCAN BAĞIMSIZLIĞININ DİYETİ,,,
1103 Okunma.
26 Şubat 2017
Ö.FARUK GÜLTAŞLI ŞEFLİĞİNDEKİ RÜŞTÜ ŞARDAĞ KONSERİ
1565 Okunma.
06 Ocak 2017
İZMİR KURTULUŞUN SEMBOLÜ
1411 Okunma.
05 Ocak 2017
VAZİYET-İ UMUMİYE MİLLÎ BİRLİĞİ GEREKTİRİYOR
1534 Okunma.
19 Aralık 2016
TÜRK YILMAZ
1225 Okunma.
19 Ekim 2016
PAŞAVAT ÇINARININ DÖKÜLEN YAPRAKLARI
5144 Okunma.
01 Ekim 2016
15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve ÖZGÜRLÜK TÜRKÜSÜ
1192 Okunma.
11 Eylül 2016
“KUT”LU ÖNDER
1463 Okunma.
06 Ağustos 2016
B İ R O L A L I M
1280 Okunma.
18 Temmuz 2016
ORDU MİLLET NÖBETTE
2382 Okunma.
29 Nisan 2016
100. YILDÖNÜMÜNDE KÛT’ÜL AMARE SAVAŞI
1678 Okunma.
18 Mart 2016
ÇANAKKALE DENİZ SAVAŞI-18 MART 1915
1547 Okunma.
23 Şubat 2016
“MEZOPOTAMYA’DA İHANET EDEN, KUDÜS’TE HANÇERLENİR!”
1762 Okunma.
07 Ocak 2016
ATATÜRK’ÜN KOMŞULARLA İLİŞİKİSİ
1957 Okunma.
22 Aralık 2015
MEVLİD KANDİLİ
1821 Okunma.
03 Aralık 2015
KADIN HAKLARI
1498 Okunma.
26 Kasım 2015
ARTIK KELİMELERDE ŞAPKA ^ KULLANILACAK
1397 Okunma.
17 Kasım 2015
İLK TAMPON DEVLET GÜNEY DOĞU’DA KURULDU
1646 Okunma.
10 Kasım 2015
HATAY’IN DİYETİ ATATÜRK’ÜMÜZ
1870 Okunma.
07 Kasım 2015
ÂRİF MİLLET
1463 Okunma.
14 Eylül 2015
DİKKAT! 5. KOL YOĞUN FAALİYETTE…
1869 Okunma.
09 Eylül 2015
9 EYLÜL RUHU, TARİHİ TEKRARLATMAYACAK!
1189 Okunma.
25 Ağustos 2015
Yüreğim Kışlan
1624 Okunma.
03 Ağustos 2015
Güneş yanığına önlem.
1376 Okunma.
03 Ağustos 2015
Güneş yanığına önlem.
1131 Okunma.
18 Temmuz 2015
BİRLİĞİN HARCI BAYRAM
1387 Okunma.
19 Mayıs 2015
19 MAYIS’IN ÖNEMİ
1840 Okunma.
07 Mayıs 2015
MARDİN’DE HIDRELLEZ YEMEĞİ
1641 Okunma.
01 Mayıs 2015
ÇOCUKLAR ATALARINI TANIDIKÇA, ÖZGÜVENLERİ ARTACAK
2013 Okunma.
25 Mart 2015
ÇANAKKALE SAVAŞLARI KRONOLOJİSİ
1653 Okunma.
24 Şubat 2015
CABER’DEKİ SÜLEYMAN ŞAH KİMDİR?
1832 Okunma.
04 Eylül 2014
BİRLİK ve BERABERLİĞİMİZİN ÇİMENTOSU SİVAS KONGRESİ...
2927 Okunma.
08 Temmuz 2014
I.DÜNYA SAVAŞI’NIN NEDENLERİ Ayten DİRİER
2400 Okunma.
29 Mayıs 2014
İSTANBUL FETHİNİN TÜRK VE DÜNYA TARİHİNDEKİ ÖNEMİ-4
2430 Okunma.
20 Mayıs 2014
ATATÜRK’ÜN BAĞIMSIZLIK HAREKETLERİNDEKİ ÖNCÜLÜĞÜ
2379 Okunma.
17 Nisan 2014
YENİ YAYINLAR - 2014
2276 Okunma.
13 Nisan 2014
147 yıllık İZMİR BELEDİYE BAŞKANLARI
2205 Okunma.
05 Nisan 2014
2014 YEREL SEÇİM MESAJI; BAĞIMSIZLIK KARAKTERİMDİR!
3769 Okunma.
22 Mart 2014
NEVRUZ KİMİN BAYRAMI?
2297 Okunma.
18 Mart 2014
ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ-18 MART 1915
1805 Okunma.
01 Mart 2014
HOCALI KATLİAMI, AZERBAYCAN BAĞIMSIZLIĞININ DİYETİ,,,
1857 Okunma.
12 Şubat 2014
ŞEHZADE MUSTAFA NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?
2505 Okunma.
25 Aralık 2013
KANUNÎ, ŞEHZADELERİNİ NEDEN BOĞDURDU?
2345 Okunma.
23 Aralık 2013
TÜRKOVİZYON TÜRK DÜNYASI ŞARKI YARIŞMASI
1720 Okunma.
02 Aralık 2013
İNOVASYON HAFTASI
1895 Okunma.
01 Aralık 2013
DURUN! DURUN BİRAZ…
2222 Okunma.
21 Kasım 2013
MARDİN’İN KURTULUŞU
5352 Okunma.
14 Kasım 2013
KERBEL’NIN AĞIDI, TAHILLARIN TÜRKÜSÜ AŞURE
3317 Okunma.
11 Ekim 2013
İZMİR MUTFAĞIMDAN BAYRAM TATLILARI(10 ÇEŞİT)
1967 Okunma.
02 Ekim 2013
SEYYİD MÜKERREMEDDİN EMİR SULTAN
3090 Okunma.
28 Eylül 2013
MARDİN’DE BAHAR ve NERGİZİYE SALATASI
2536 Okunma.
09 Eylül 2013
Dokuz Eylül ve İzmirlilik ruhu
1562 Okunma.
05 Ağustos 2013
ADNAN AVUKA, İZMİR’DE MARDİN RÜZGÂRI ESTİRDİ
3963 Okunma.
30 Temmuz 2013
1 YAZAR * 1 KİTAP Ayten DİRİER
1998 Okunma.
25 Temmuz 2013
Mardin'de Bayram/Paskalya Çöreği : İKLİÇE
2318 Okunma.
Haber Yazılımı