SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI YAYINLADI

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı yayınladı.
Kamu Personeli Alım İlanları 9.12.2020 08:54:00 977 0

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı yayınladı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, Lisans Mezunları için KPSSP3, Ön Lisans mezunları için KPSSP93, Ortaöğretim Mezunları için KPSSP94 KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

 

Başvurulan

Unvanı

KPSS Puan

Kadro

Adayda Aranılan Nitelikler

 

Kadro Kodu

Türü

Sayısı

 

 

 

 

HM01

Hemşire

KPSSP3

36

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

 

ST01

Sağlık

KPSSP93

2

Önlisans Tıbbi Laboratuar Teknikleri Bölümü mezunu olmak.

 

Teknikeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. Üçüncü basamak üniversite

 

HM02

Hemşire

KPSSP3

1

hastanelerinde en az 6 yıl çalışmış olmak. Organ Nakli Koordinatörlüğü

 

 

 

 

 

sertifikasına sahip olmak

 

 

 

 

 

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. Üçüncü basamak üniversite

 

HM03

Hemşire

KPSSP3

1

hastanelerinde en az 4 yıl çalışmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl

 

 

 

 

 

Organ Nakli Hemşireliği tecrübesine sahip olmak.

 

 

 

 

 

Meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu olmak. Üçüncü basamak üniversite

 

HM04

Hemşire

KPSSP94

1

hastanelerinde en az 4 yıl yoğun bakım deneyimi olmak. Resmi kurumlarca

 

verilmiş olması kaydıyla, kan ve kan ürünleri transfüzyon konusunda eğitim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

almış olmak.

 

 

 

 

 

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. Üçüncü basamak üniversite

 

HM05

Hemşire

KPSSP3

1

hastanelerinde sağlık hizmetlerinde en az 8 yıl çalışmış olmak. Resmi

 

kurumlarca verilmiş olması kaydıyla, PICC Line (Periferden yerleştirilen santral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kateterin takılması) eğitim almış olmak.

 

 

 

 

 

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. Üçüncü basamak üniversite

 

HM06

Hemşire

KPSSP3

4

hastanelerinde en az 3 yıl yoğun bakım deneyimi olmak. Resmi kurumlarca

 

verilmiş olması kaydıyla, kan ve kan ürünleri transfüzyonu hizmetleri konusunda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yada diyaliz işlemleri konularında eğitim almış olmak.

 

 

 

 

 

Fizyoterapi bölümü lisans mezunu olmak. Üçüncü basamak üniversite

 

FZ01

Fizyoterapist

KPSSP3

2

hastanelerinde en az 5 yıl deneyimi olmak. Resmi kurumlarca verilmiş olması

 

kaydıyla, kanser hastalarında egzersiz ve uygulama teknikleri konularında eğitim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

almış olmak.

 

 

 

 

 

Ebelik bölümü lisans mezunu olmak. Üçüncü basamak üniversite hastanelerinde

 

EB01

Ebe

KPSSP3

1

en az 2 yıl doğumhane deneyimi olmak. Resmi kurumlarca verilmiş olması

 

 

 

 

 

kaydıyla, anne sütü ve emzirmenin önemi konusunda eğitim almış olmak.

 

EB02

Ebe

KPSSP3

1

Ebelik bölümü lisans mezunu olmak. Üçüncü basamak üniversite hastanelerinde

 

en az 8 yıl deneyimi olmak. NRP sertifikasına sahip olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önlisans Radyoterapi teknikerliği mezunu olmak. Üçüncü basamak üniversite

 

ST02

Sağlık

KPSSP93

1

hastanelerinde en az 4 yıl deneyimi olmak. Resmi kurumlarca verilmiş olması

 

Teknikeri

kaydıyla, Radyasyondan korunma, güvenlik ve yönetmelik konularında eğitim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

almış olmak.

 

 

 

 

 

Önlisans Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümü mezunu olmak. Üçüncü

 

ST03

Sağlık

KPSSP93

7

basamak üniversite hastanelerinde en az 4 yıl çalışmış olmak. Resmi

 

Teknikeri

kurumlarca verilmiş olması kaydıyla, Sağlık Hizmetlerinde Döküman ve İş Akış

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetiminde Dijital Dönüşüm eğitimini almış olmak.

 

 

 

 

 

Önlisans Fizyoterapi Teknikerliği bölümü mezunu olmak. Üçüncü basamak

 

ST04

Sağlık

KPSSP93

1

üniversite hastanelerinde en az 6 yıl çalışmış olmak. Resmi kurumlarca verilmiş

 

Teknikeri

olması kaydıyla, kanser hastalarında egzersiz önerileri ve uygulama teknikleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konularında eğitim almış olmak.

 

 

 

 

 

Önlisans ilk ve acil yardım bölümü mezunu olmak. Üçüncü basamak üniversite

 

ST05

Sağlık

KPSSP93

1

hastanelerinde sağlık hizmetlerinde en az 6 yıl çalışmış olmak. Resmi

 

Teknikeri

kurumlarca verilmiş olması kaydıyla, UMKE, kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hizmetleri konularında eğitim almış olmak.

 

 

Sağlık

 

 

Önlisans Elektronörofizyoloji teknikerliği bölümü mezunu olmak. Üçüncü

 

ST06

KPSSP93

1

basamak üniversite hastanelerinde sağlık hizmetlerinde en az 8 yıl çalışmış

 

Teknikeri

 

 

 

 

olmak. Resmi kurumlarca verilmiş olması kaydıyla, CPR eğitimi almış olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önlisans Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik mezunu olmak. Üçüncü basamak

 

ST07

Sağlık

KPSSP93

4

üniversite hastanelerinde sağlık hizmetlerinde en az 5 yıl çalışmış olmak. Resmi

 

Teknikeri

kurumlarca verilmiş olması kaydıyla, Sağlık Hizmetlerinde Döküman ve İş Akış

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetiminde Dijital Dönüşüm eğitimini almış olmak.

 

 

I. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

 

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 

2- 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

 

3- Bu Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

 

4- 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

 

5- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

 

6- Erkek adaylar için askerlik şartı aranmamaktadır.

 

7- Lisans mezunları için KPSSP3,Ön Lisans mezunları için KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 (B) grubu süresi geçmemiş sınav sonuç belgesine sahip olmak.

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

 

olmak.

 

9- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

 

10- Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 

11- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü amirdir. İlgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa ettiğini ya da sözleşme yenilemediğini belgelendirenler 1 (bir) yıllık bekleme süresi şartına tabi tutulmadan ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)

 

12- İlanın adaylarda aranılan nitelikler kısmında belirtilen şartların belgelendirilmesi zorunludur.

 

II. BAŞVURADA İSTENEN BELGELER

 

www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ekinde;

 

1- Diploma / Geçici Mezuniyet Belgesi sureti veya kare kodlu e-Devlet çıktısı)

 

2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

 

3- KPSS Sonuç Belgesi

 

4- Deneyim Belgesi (istenilen alanda çalıştığını gösterir belge ve SGK hizmet dökümü)

 

5- İstenilen alandaki eğitim belgesi

 

6- İstenilen alandaki sertifika

 

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

 

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde Üniversitemizin Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Süresinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

 

KPSS (B) grubu puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre hak kazanan adayın ismi, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.ksu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kadronun 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla KPSS puan üstünlüğü dikkate alınarak yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

 

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz www.ksu.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.

 

Başvuru yapılırken tereddütte düşülmesi halinde mesai saatleri içinde Personel Daire Başkanlığına ait (0344) 300 1205 (0344) 300 1203 numaradan bilgi alınabilir.

 

ARTUKLU HABER AJANSI-KAHRAMANMARAŞ

 • BIST 100

  1.471%-1,13
 • DOLAR

  7,4408% 1,20
 • EURO

  9,0356% 0,88
 • GRAM ALTIN

  415,95% -0,62
 • Ç. ALTIN

  686,3175% -0,62
14° / 1°