MSB VE GENELKURMAY BAŞKANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE UZMAN YARDIMCISI ALINACAK

Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında İstihdam edilmek Üzere Uzman Yardımcısı alımı yapılacak.
Kamu Personeli Alım İlanları 5.01.2021 09:37:00 319 0

Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında İstihdam edilmek Üzere  Uzman Yardımcısı alımı  yapılacak.

 

Millî Savunma Bakanlığından:

 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI VE GENELKURMAY BAŞKANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE UZMAN YARDIMCISI TEMİNİ YAPILACAKTIR

 1. GENEL HUSUSLAR

 

   1. Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere; “Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği” ve "Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre Uzman Yardımcısı temini yapılacaktır.
   2. Başvurular 30 Aralık 2020-31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

   1. Milli Savunma Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel Milli Savunma Bakanlığı merkez teşkilatında (Ankara); Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise Genelkurmay Başkanlığı Karargahında (Ankara) görev yapacaktır.
  1. Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.

 

   1. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesini “Sınav Bilgisi Ekle” ekranından sisteme girecekler ve sınav sonuç belgesini sisteme yükleyeceklerdir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. (YDS’ na giren adayların bilgileri otomatik olarak çekilmektedir.)
 1. BAŞVURU ŞARTLARI

 

   1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

 

   1. 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonra doğmuş olanlar),

 

   1. Nitelik tablosunda bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak, (Eşdeğer bölümler kabul edilmeyecektir.)

 

  • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

 

   1. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS), nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,
   2. Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilişkisi bulunmamak,

 

   1. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarından, son başvuru tarihinden önceki 3 (üç) yıl içinde nitelik tablosunda belirtilen puanı almış olmak ve bu belgeyi başvuru sistemine yüklemek.
   2. Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak, (Silahlı Kuvvetler Uzm.Yrd. Kadroları için geçerlidir.)

 

ğ. Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak,

 

h. “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından sağlam raporu almış olmak,

 

 1. BAŞVURU ŞEKLİ

 

a. Çevrimiçi (online) ön başvurular, 30 Aralık 2020 - 31 Ocak 2021 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap

verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

 

b. Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek e-Devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip, tüm aşamaları tamamlayarak Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili Alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup aday ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır.

 

c. Ön başvurusu kabul edilen adayların isim listesi ile sözlü sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca T.C. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.

   • Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi işlemleri iptal edilir.
 1. SEÇİM AŞAMALARI

 

a. Sözlü sınava gelirken adayların yanında getireceği belgeler:

 

  1. Kurumun resmi internet sitesinden temin edilebilecek Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Formu,

 

  1. Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum veya noterden onaylı sureti ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,
  2. Kendi el yazısı ile yazılmış; anne babasının adları ve meslekleri, ilk orta ve yükseköğrenimini yaptığı okullar, yükseköğreniminden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile T.C kimlik numarasının iş ve ikametgâh adreslerinin de belirtildiği ve sabıka kaydının olup olmadığının beyan edildiği özgeçmişi,
 1. Geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonuç belgesi,

 

 1. Yabancı Dil Sonuç Belgesi,

 

 1. Güvenlik Soruşturması Formu (2 sayfa olan form, adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, arkalı önlü olacak şekilde 2(iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.) imzalı olarak kayıt kabul aşamasında teslim edilecektir. (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.) Uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.

 

  1. Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları,

 

  1. Erkek Adaylar İçin;

 

      1. Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı askerlik durum belgesi,

 

      1. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

 

      1. Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti, b. Sözlü Sınav

 

     1. Başvuruda bulunan adaylar, KPSS puan türü esas alınarak (en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru) sıralanacak, her bir unvan için sözlü sınava çağrılacak aday sayısı, alım yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar olacaktır.
     2. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması

 

şarttır.

 

   1. Sözlü sınavda Sınav Komisyonu tarafından adaylar;

 

(a)Bilgi düzeyi (Temin alanı ile ilgili sorulan sorulara, MSB mevzuatına, TSK mevzuatına, uluslararası hukuka, Anayasa ve idare hukukuna ilişkin bilgi düzeyi)

 

      1. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

 

      1. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

 

    • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

 

      1. Genel yetenek ve genel kültürü,

 

      1. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. (a) bendi için elli puan, (b) (c) (ç)

 

 1. (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan)

 

 1. Değerlendirme

 

  1. Sınav baraj notu 100 üzerinden 70’tir. Sözlü sınavdan 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenecektir.

 

  1. Değerlendirme neticesinde her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.

 

  1. Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları gereken hususlar https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

 

 • Sağlık Muayene İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?

 

  1. Adayların sağlık raporu işlemleri için, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularında muayene işlemleri başlatılacaktır.

 

  1. Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine başlayacaklardır. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Ankara ili içinde üç iş günü, Ankara ili dışında beş iş günü) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmeyecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.
  2. Sağlık Kurulu Raporlarının, sevk tarihinden itibaren Personel Temin Dairesi Başkanlığına en geç 30 gün içerisinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek itiraz/hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen süreler dâhil) ulaştırılmamasından ve posta gecikmelerinden Millî Savunma Bakanlığı sorumlu değildir. Sağlık kurulu raporları hastane tarafından MSB’ye gönderilecektir. Sağlık kurulu raporu için gerekli tüm poliklinik (kadın adaylar için kadın doğum polikliniği dâhil) muayenelerinin yaptırılması hususunda sorumluluk adaya aittir.

d. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

 

  1. Yapılan sınav sonucunda başarılı olan adayların isim listesi ile sözlü sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Ayrıca T.C. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.
   1. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.
  1. Atamaya hak kazanan adayların tebligatları ayrıca yazılı olarak posta yolu ile yapılacaktır. Bu yüzden adaylar iletişim adreslerinin değişmesi halinde bu durumlarını yazılı olarak bildireceklerdir. Gerekli görüldüğü takdirde adayların belirttiği elektronik posta adresine ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.
 1. TABLOLAR

 

TABLO-1

 

2020 YILI UZMAN YARDIMCISI TEMİNİ FAALİYET TAKVİMİ

 

S. No.

Faaliyet

 

Tarih

 

 

1

Ön başvuruların genel ağ (İnternet) üzerinden çevrimiçi (Online) alınması

 

30 Aralık 2020- 31 Ocak 2021

 

 

 

(Saat 23:59’a kadar.)

 

 

 

 

 

 

 

2

Başvuru  ve  sınavlar  için  çağrılacak  adayların  genel  ağ  (İnternet)

üzerinden

https://personeltemin.msb.gov.tr

adresinde

müteakiben

yayımlanması

 

yayımlanacaktır.

 

 

 

 

 

 

3

Sınavların icrası (Sözlü Sınav)

 

https://personeltemin.msb.gov.tr

adresinde

müteakiben

 

yayımlanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

4

Başarılı (Asil ve yedek) adayların ilan edilmesi (Genel ağ aracılığı ile duyurulacaktır.)

https://personeltemin.msb.gov.tr

adresinde

müteakiben

yayımlanacaktır.

 

 

 

 

NOT: Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

 

TABLO-2

 

MİLLÎ SAVUNMA UZMAN YARDIMCISI NİTELİK TABLOSU

 

S.

 

 

KADRO

ALINACAK

KPSS

KPSS

ATANACAĞI

 

 

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

 

UNVANI

SINIFI

PERSONEL

PUAN

TABAN

 

EĞİTİM NİTELİĞİ

 

 

DİĞER NİTELİKLER

 

N

 

 

DERECESİ

SAYISI

TÜRÜ

PUAN

İL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avrupa  Birliği,  Küresel  ve  Uluslararası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilişkiler,  Küresel  Siyaset  ve  Uluslararası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilişkiler,  Siyaset  Bilimi,  Siyaset  Bilimi  ve

 

 

 

 

 

 

 

KPSS

 

 

Uluslararası İlişkiler,

Toplumsal ve

Siyasal

Son başvuru tarihinden önceki 3 (üç) yıl içinde Ölçme,

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilimler,

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi

ve

Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)

 

 

 

 

 

 

-P37,

 

 

 

 

Milli Savunma

 

 

 

 

 

Kamu

Yönetimi,  İşletme,  İşletmecilik,

İş

tarafından yapılan YDS/e-YDS İngilizce dilinden en az

 

 

 

 

 

KPSS

 

 

 

1

Uzman

GİH

9

14

70

ANKARA

İdaresi,

İş  İdaresi

ve  İktisat,  Muhasebe-

50 puan alan veya uluslararası geçerliliği bulunan ve

 

-P6,

 

 

Yardımcısı (1)

 

 

 

 

 

Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim,

ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE,

 

 

 

 

 

KPSS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama,

TOEFL İBT, PTE Akademik) sınavlardan buna denk

 

 

 

 

 

 

-P18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetim ve Organizasyon, Ekonomi, İktisat,

puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhasebe, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlişkileri,

Çalışma

Ekonomisi

lisans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

programlarının birinden mezun olmak.

 

 

 

 

 

Milli Savunma

 

 

 

KPSS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Uzman

GİH

9

13

70

ANKARA

Hukuk lisans programından mezun olmak.

 

 

 

-P4

 

 

 

 

Yardımcısı (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milli Savunma

 

 

 

KPSS

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı lisans programından

 

 

3

Uzman

GİH

9

3

70

ANKARA

 

 

-P3

mezun olmak.

 

 

 

 

 

 

Yardımcısı (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milli Savunma

 

 

 

KPSS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Uzman

GİH

9

3

70

ANKARA

Tarih lisans programından mezun olmak.

 

 

 

-P3

 

 

 

 

Yardımcısı (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son başvuru tarihinden önceki 3 (üç) yıl içinde Ölçme,

 

 

 

 

 

 

 

 

Makine

Mühendisliği/Makina

Mühendisliği

Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)

 

Milli Savunma

 

 

 

KPSS

 

 

tarafından yapılan YDS/e-YDS İngilizce dilinden en az

5

Uzman

GİH

9

4

70

ANKARA

veya   Makine   ve   İmalat   Mühendisliği,

50 puan alan veya uluslararası geçerliliği bulunan ve

 

Yardımcısı (5)

 

 

 

-P1

 

 

Mekatronik

Mühendisliği

 

lisans

ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE,

 

 

 

 

 

 

 

 

programlarının birinden mezun olmak.

TOEFL İBT, PTE Akademik) sınavlardan buna denk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-

Son başvuru tarihinden önceki 3 (üç) yıl içinde Ölçme,

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)

 

Milli Savunma

 

 

 

KPSS

 

 

Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği,

tarafından yapılan YDS/e-YDS İngilizce dilinden en az

6

Uzman

GİH

9

4

70

ANKARA

Elektronik

 

Mühendisliği,   Elektronik   ve

50 puan alan veya uluslararası geçerliliği bulunan ve

-P1

Haberleşme Mühendisliği, Telekominikasyon

 

Yardımcısı (6)

 

 

 

 

 

 

Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans

ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE,

 

 

 

 

 

 

 

 

TOEFL İBT, PTE Akademik) sınavlardan buna denk

 

 

 

 

 

 

 

 

programlarının birinden mezun olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son başvuru tarihinden önceki 3 (üç) yıl içinde Ölçme,

 

 

 

 

 

 

 

 

Endüstri

Mühendisliği,  Endüstri  Sistemleri

Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)

 

Milli Savunma

 

 

 

KPSS

 

 

tarafından yapılan YDS/e-YDS İngilizce dilinden en az

7

Uzman

GİH

9

4

70

ANKARA

Mühendisliği

veya

Endüstri

ve

Sistem

50 puan alan veya uluslararası geçerliliği bulunan ve

 

Yardımcısı (7)

 

 

 

-P1

 

 

Mühendisliği

lisans

programlarının

birinden

ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE,

 

 

 

 

 

 

 

 

mezun olmak.

 

 

 

TOEFL İBT, PTE Akademik) sınavlardan buna denk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son başvuru tarihinden önceki 3 (üç) yıl içinde Ölçme,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)

8

Milli Savunma

GİH

9

5

KPSS

70

ANKARA

Sosyoloji,

Psikoloji  veya  Felsefe  lisans

tarafından yapılan YDS/e-YDS İngilizce dilinden en az

Uzman

-P3

programlarının birinden mezun olmak.

50 puan alan veya uluslararası geçerliliği bulunan ve

 

Yardımcısı (8)

 

 

 

 

 

ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOEFL İBT, PTE Akademik) sınavlardan buna denk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

 

SİLAHLI KUVVETLER UZMAN YARDIMCISI NİTELİK TABLOSU

 

S.

 

 

KADRO

ALINACAK

KPSS

KPSS

ATANACAĞI

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

 

UNVANI

SINIFI

PERSONEL

PUAN

TABAN

EĞİTİM NİTELİĞİ

DİĞER NİTELİKLER

 

N

 

 

DERECESİ

SAYISI

TÜRÜ

PUAN

İL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son başvuru tarihinden önceki 3 (üç) yıl içinde Ölçme,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçme  ve  Yerleştirme  Merkezi  Başkanlığı  (ÖSYM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler

tarafından yapılan YDS/e-YDS (İngilizce veya Fransızca)

 

 

Silahlı

 

 

 

 

 

ANKARA

ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası

dillerinden en az 80 puan almış olmak veya uluslararası

 

 

Kuvvetler

 

 

 

KPSS

 

İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası

geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul

 

1

GİH

9

4

70

(Genelkurmay

 

Uzman

P7

İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası

edilen (İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen CPE, CAE,

 

 

 

 

 

 

Başkanlığı)

 

 

Yardımcısı (1)

 

 

 

 

 

İlişkiler lisans programlarından mezun

TOEFL İBT, PTE Akademik sınavlar) (Fransızca için

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

olmak

eşdeğerliği  kabul  edilen  DELF  &  DALF  sınavı)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sınavlardan  buna  denk  puan  aldığına  ilişkin  belgeye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sahip olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son başvuru tarihinden önceki 3 (üç) yıl içinde Ölçme,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçme  ve  Yerleştirme  Merkezi  Başkanlığı  (ÖSYM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarafından yapılan YDS/e-YDS (İngilizce veya Fransızca)

 

 

Silahlı

 

 

 

 

 

ANKARA

 

dillerinden en az 70 puan almış olmak veya uluslararası

 

 

Kuvvetler

 

 

 

KPSS

 

Hukuk Lisans programından mezun

geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul

 

2

GİH

9

1

70

(Genelkurmay

 

Uzman

P7

olmak

edilen (İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen CPE, CAE,

 

 

 

 

 

 

Başkanlığı)

 

 

Yardımcısı (2)

 

 

 

 

 

 

TOEFL İBT, PTE Akademik sınavlar) (Fransızca için

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eşdeğerliği  kabul  edilen  DELF  &  DALF  sınavı)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sınavlardan  buna  denk  puan  aldığına  ilişkin  belgeye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sahip olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • BIST 100

  1.378%0,00
 • DOLAR

  8,1153% 0,12
 • EURO

  9,7123% 0,16
 • GRAM ALTIN

  455,35% 0,29
 • Ç. ALTIN

  751,3275% 0,29
17° / 5°