İçişleri Bakanlığı personeli, görevde yükselme sınavı 14 Kasım 2021'de yapılacak

İçişleri Bakanlığı personeli, görevde yükselme sınavı Kaynak: İçişleri Bakanlığı personeli, görevde yükselme sınavı ilanı yayınlandı. Sınav 14 Kasım 2021 tarihinde yapılacak.
Kamu Personeli Alım İlanları 30.07.2021 20:02:00 0

İçişleri Bakanlığı personeli, görevde yükselme sınavı Kaynak: İçişleri Bakanlığı personeli, görevde yükselme sınavı ilanı yayınlandı. Sınav 14 Kasım 2021 tarihinde yapılacak.

 

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan; Hukuk Müşaviri, Şube Müdürü, Yazı İşleri Müdürü, Nüfus Müdürü, Uzman, Eğitim Uzmanı, Şef ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Avukat, Mühendis (bilgisayar, elektrik-elektronik, inşaat ve makine bölümlerinden), Mimar, Sosyolog, İstatistikçi, Mütercim, Kütüphaneci, Programcı, Tekniker ve Teknisyen, unvanları için yazılı ve sözlü olarak iki aşamada Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır. Yazılı sınav aşaması Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol hükümlerine göre 14 Kasım 2021 tarihinde saat:10.00’da Ankara’da yapılacaktır.

 

 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına müracaatlar; 16 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.00’da başlayıp, 20 Ağustos 2021 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir. Adaylar müracaat tarihleri arasında Sınav Başvuru Formunda değişiklik yapabileceklerdir. Yapılan değişiklik, “Bilgilerimi Güncelle” butonuna basılarak kaydedilecektir. Adaylar sistemde kayıtlı en son Sınav Başvuru Formunun çıktısını imzalayıp, 23-25 Ağustos 2021 tarihlerinde mesai saati bitimine kadar özlük dosyasının bulunduğu yerin ilgili birim sorumlusuna imza karşılığı elden teslim edeceklerdir. İlgili birim sorumluları, adaya ait Sınav Başvuru Formundaki bilgileri GYUD Sınav Modülünde yer alan bilgilerle karşılaştırıp kontrol ederek modül üzerindeki “Adaya Ait İmzalı Başvuru Formu” sekmesine tarayarak yükleyeceklerdir.

 

Bu ilan ekinde (Ek-1’de “GYUD Bilgilendirme Dokümanı”, Ek-2’de “Bakanlık merkez teşkilatı unvan/boş kadro sayısı/yedek sayısını gösterir tablo”, Ek-3’de “Bakanlık taşra teşkilatı unvan/boş kadro sayısı/yedek sayısını gösterir tablo”, Ek-4’de “Aday Başvuru Kılavuzu” Ek-5’te “Ders konu başlıkları”, Ek-6’da “YDS eşdeğerlik tablosu”, Ek-7’de “5'lik Sistemin 100'lük Sistemde Eşdeğerliliği”, Ek-8’de “4'lük Sistemin 100'lük Sistemde Eşdeğerliliği”, Ek-9’da “Meslek Yüksekokullarının Program Adlarını Gösterir Tablo (ISCED)” yer almaktadır. GYUD Bilgilendirme Dokümanında yer alan, birim sorumluları ve adaylar tarafından yapılması gereken iş ve işlemlere riayet edilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumluluk ilgililere ait olup hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.

 

Adaylar, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına, Bakanlığımız https://www.eicisleri.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden e-İçişleri sistemine giriş yaparak ekrana gelecek standart ana sayfanın sol tarafında menüler bölümünde yer alan “GYUD Sınav Başvuru” linki aracılığıyla, “2021 Yılı Görevde Yükselme /Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Formu”na ulaşarak, elektronik ortamda doldurmak suretiyle müracaat edeceklerdir.

 

E-içişleri kullanıcı hesabı olmayan adaylar ise birim sorumluları ile iletişime geçerek sınav başvurusunu yapabileceklerdir. Adaylar sınav sürecine ait bilgileri (başvuru durum bilgisini, kesin olmayan yazılı sınav puanını, kesin olan yazılı sınav puanını, sözlü sınava hak kazanma durum bilgisini, sözlü sınav yeri/ tarihi/ saati bilgilerini, sözlü sınava girme durum bilgisini, kesin olmayan sözlü sınav puanını, kesin olan sözlü sınav puanını, kesinleşmiş başarı puanını, başarı puan sırasını ve kesinleşme tarihi ile asıl/ yedek listeye girip giremediklerine dair bilgileri) e- içişleri sistemi üzerinden Standart Ana Sayfanın sol tarafında menüler bölümünde yer alan “GYUD Sınav Başvuru” sekmesinin alt sekmesinde yer alan “Aday Gyud Sınav Bilgileri” linkinden öğrenebileceklerdir. E-içişleri kullanıcı hesabı olmayan adaylarda birim sorumluları ile iletişime geçerek sınav sürecini takip edebileceklerdir.

 

Sınav sonuçları ile ilgili ayrıca herhangi bir bildirim yapılmayacaktır. Adaylar başvuru tarihleri arasında; Bakanlık ve Valiliklerce ilan edilen unvanlar, boş kadro sayıları ile yedek sayılarını, GYUD Sınav Modülü başvuru ekranı üzerinden takip edeceklerdir. Sınav modülünde, adayların mezuniyet bilgileri(Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Yükseköğretim Bilgi Sistemi(YÖKSİS) entegrasyonu ile otomatik olarak gelecek olup, adaylar başvuruda 2 bulunmak istediği unvan için istenilen öğrenim düzeyini seçerek başvuru işlemine devam edebileceklerdir. Bu nedenle adayların, YÖKSİS’ten gelen yükseköğrenim mezuniyet bilgilerini anasayfa üzerinde sol menüde yer alan “Bilgilerim” → “Okul Bilgileri” seçeneği altındaki ekrandan kontrol etmeleri gerekmektedir.

 

YÖKSİS’ten yükseköğrenim mezuniyet bilgisi veya bilgileri gelmeyen, eksik veya hata bulunan adayların, ekleme/düzeltme yapmak için mezun oldukları üniversitenin ilgili birimleri ile görüşerek YÖKSİS üzerinden bilgilerini güncellemeleri zorunludur. Aksi takdirde bu durumda olan adaylar sınava başvuruda bulunamayacaklardır. Yurtdışından mezun olan ve denklik bilgisi gelmeyen adaylar yükseköğrenim mezuniyet denklik belgelerini manuel olarak yükleyeceklerdir. Adayların talep ettikleri unvanın öğrenim şartı düzeyi “Lise” ise 2008 yılı sonrası Lise mezuniyet bilgisi(okul adı hariç: “okul adı adaylar tarafından manuel olarak girilecektir.”) MEB’den entegrasyon ile alındığından, GYUD modülüne otomatik olarak gelmektedir. Adaylar, talep ettikleri unvana ilişkin istenilen bilgi ve belgeleri birim sorumlularına onaylatıp GYUD Sınav Modülünün ilgili bölümlerine tarayarak(istenilen format ve boyutta) sisteme yükleyeceklerdir.

 

YÖKSİS ve MEB üzerinden entegrasyon ile otomatik olarak öğrenim bilgisi gelen adaylar diplomalarını yüklemeyeceklerdir. Manuel olarak öğrenim bilgilerini giren adaylar diplomalarını yükleyeceklerdir. Adaylar, GYUD başvuru ekranında kendisine ait HES(Hayat Eve Sığar) Kodunu doğru bir şekilde girmek zorundadır. Hatalı/yanlış/geçersiz veya geçerlilik süresi dolmuş/dolacak(yazılı sınav tarihi itibariyle) HES kodu giren adaylar yazılı sınava alınmayacaktır. Elektronik ortamda çıktısı alınan Sınav Başvuru Formları; adaylar tarafından imzalandıktan sonra 23-25 Ağustos 2021 tarihleri arasında özlük dosyası Bakanlık merkez teşkilatında olan adaylar Personel Genel Müdürlüğü Sicil, Terfi ve Kıdem Şubesi Müdürlüğüne, özlük dosyası taşra teşkilatında olan adaylar ise özlük dosyasının bulunduğu yerin ilgili birim sorumlusuna “Teslim Alınan Sınav Başvuru Formu” nu imzalayarak elden teslim edeceklerdir.

 

Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce sınav sürecinde yaşanabilecek yeni gelişmeler karşısında, yayımlanmakta olan GYUD Bilgilendirme Dokümanı ve Aday Başvuru Kılavuzu üzerinde gerekli değişiklikler yapılarak, ilgili birimler/valilikler ile adayların bilgisine sunulacak olup, ayrıca ilgili birimler/valilikler ile adaylara herhangi bir yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle ilgili doküman ve kılavuzun takip edilmesi zorunludur. Milli Eğitim Bakanlığınca 30 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan “Sınav Uygulama Duyurusu” nda belirtilen hususlara adayların riayet etmesi gerekmektedir.

 

Sınav uygulama duyurusunda belirtilen tarihler arasında adayların sınav ücretini yatırmaları ve www.meb.gov.tr internet adresinden sınav e- başvurusu yapmaları zorunludur. E- başvuru yapmayan adaylar ücretlerini yatırmış olsalar dahi sınava alınmayacaklardır. Adayların sınav öncesinde söz konusu duyuruda belirtilen sınav giriş belgelerini ilgili internet adresinden almaları, sınava girerken fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C kimlik bilgisi yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisini (Nüfus cüzdanı, T.C kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlilik süresi devam eden pasaport) yanlarında bulundurmaları zorunludur. Her unvan için ayrı olmak kaydıyla başarı puanı sıralaması ve adaylardan alınacak görev yeri tercih sıralamasına göre atamalar gerçekleştirilecektir. Bu ilanda yer almayan hususlarda; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Dair Genel Yönetmelik ile İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınır. Sınav ile ilgili iş ve işlemlerde ihtiyaç duyulması halinde Bakanlık resmi internet adresinde gerekli duyurular ayrıca yapılacaktır. Sınava başvuruda bulunan adayların bu ilanda belirtilen usul ve esaslara uymaları şarttır.''Denildi.

 

2021 yılı İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav İlanı

Sınav İlanı

682 KB

indir

 

 

İLAN EKLERİ:

 

Ek1- GYUD Bilgilendirme Dokümanı

979 KB

indir

Ek2- Bakanlık merkez teşkilatı unvan/boş kadro sayısı/yedek sayısını gösterir tablo

95 KB

indir

Ek3- Bakanlık taşra teşkilatı unvan/boş kadro sayısı/yedek sayısını gösterir tablo (İl Valiliklerince 02 Ağustos 2021 tarihinde Valilik internet adreslerinde duyurulacaktır.)

84 KB

indir

Ek4- Aday Başvuru Kılavuzu

2194 KB

indir

Ek5- Ders konu başlıkları

906 KB

indir

Ek6- YDS eşdeğerlik tablosu

172 KB

indir

Ek7- 5 lik Sistemin 100 lük Sistemde Eşdeğerliliği

156 KB

indir

Ek8- 4 lük Ek8- Sistemin 100 lük Sistemde Eşdeğerliliği

87 KB

indir

Ek9- Meslek Yüksekokullarının Program Adlarını Gösterir Tablo (ISCED)

442 KB

indir

 

İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile İlgili  MEB Sınav Uygulama Duyurusu

 

 

ARTUKLU HABER AJANSI-ANKARA

 • BIST 100

  1.418%0,00
 • DOLAR

  8,5327% 0,08
 • EURO

  9,9950% 0,40
 • GRAM ALTIN

  480,66% -1,11
 • Ç. ALTIN

  793,089% -1,11
29.1° / 19.1°