9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONEL ALIM İLANI YAYINLADI

İzmir 9 Eylül Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi)'nde, giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden (120 Hemşire, 1 Fizyoterapist, 12 Sağlık Teknikeri ve 15 Röntgen Teknisyeni ) alım ilanı yayınladı.
Kamu Personeli Alım İlanları 31.12.2020 11:04:00 992 0

İzmir 9 Eylül Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi)'nde, giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden (120 Hemşire, 1 Fizyoterapist, 12 Sağlık Teknikeri ve 15 Röntgen Teknisyeni ) alım ilanı yayınladı.

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi)'nde, giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden (120 Hemşire, 1 Fizyoterapist, 12 Sağlık Teknikeri ve 15 Röntgen Teknisyeni ) karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

 

BÜTÇE

SAYI - UNVAN

ARANAN NİTELİKLER

BRÜT ÜCRET

İLAN NO

 

 

 

- Lisans Hemşirelik bölümü

- Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 4414,01 TL.

 

 

Özel

KADRO SAYISI: 120

mezunu olmak

 

 

- Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4470,05 TL.

2020/H01

 

Bütçe

UNVAN: HEMŞİRE

- 2020 KPSSP3 sınavı puanı

 

- Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4559,94 TL.

 

 

 

 

olmak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lisans Fizyoterapi ve

 

 

 

Özel

KADRO SAYISI: 1

Rehabilitasyon bölümü mezunu

- Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 4414,01 TL.

 

 

UNVAN:

olmak

- Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4470,05 TL.

2020/F01

 

Bütçe

 

FİZYOTERAPİST

- 2020 KPSSP3 sınavı puanı

- Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4559,94 TL.

 

 

 

 

 

 

 

olmak

 

 

 

 

 

- Önlisans İlk ve Acil Yardım

 

 

 

 

KADRO SAYISI: 4

bölümü

- Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 4209,91 TL.

 

 

 

UNVAN: SAĞLIK

mezunu olmak

- Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4245,86 TL.

2020/S01

 

 

TEKNİKERİ

- 2020 KPSSP93 sınavı puanı

- Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4329,41 TL.

 

 

 

 

olmak

 

 

 

 

KADRO SAYISI: 4

- Önlisans Tıbbi Laboratuvar

- Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 4209,91 TL.

 

 

 

Teknikleri bölümü mezunu olmak

 

 

 

UNVAN: SAĞLIK

- Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4245,86 TL.

2020/S02

 

Özel

TEKNİKERİ

- 2020 KPSSP93 sınavı puanı

- Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4329,41 TL.

 

 

Bütçe

 

olmak

 

 

 

KADRO SAYISI: 3

- Önlisans Anestezi bölümü

- Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 4209,91 TL.

 

 

 

 

 

 

mezunu olmak

 

 

 

UNVAN: SAĞLIK

- Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4245,86 TL.

2020/S03

 

 

- 2020 KPSSP93 sınavı puanı

 

 

TEKNİKERİ

olmak

- Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4329,41 TL.

 

 

 

 

 

 

 

 

KADRO SAYISI: 1

- Önlisans Radyoterapi bölümü

- Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 4209,91 TL.

 

 

 

UNVAN: SAĞLIK

mezunu olmak

- Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4245,86 TL.

2020/S04

 

 

- 2020 KPSSP93 sınavı puanı

 

 

TEKNİKERİ

- Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4329,41 TL.

 

 

 

 

olmak

 

 

 

 

 

KADRO SAYISI: 12

- Önlisans Tıbbi Görüntüleme

- Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 4209,91 TL.

 

 

Teknikleri bölümü mezunu olmak

2020/R01

 

UNVAN: RÖNTGEN

- 2020 KPSSP93 sınavı puanı

- Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4245,86 TL.

 

TEKNİSYENİ

- Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4329,41 TL.

 

 

 

olmak

 

 

Özel

 

- Önlisans Tıbbi Görüntüleme

 

 

Bütçe

KADRO SAYISI: 3

Teknikleri bölümü mezunu olmak

- Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 4209,91 TL.

 

 

UNVAN: RÖNTGEN

(Ameliyathane birimlerinde skopi

- Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4245,86 TL.

2020/R02

 

çekimlerinde çalıştırılmak üzere)

 

TEKNİSYENİ

- 2020 KPSSP93 sınavı puanı

- Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4329,41 TL.

 

 

 

olmak

 

 

 

I- GENEL ŞARTLAR:

 

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

 

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

 

 1. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

 

 1. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

 

 1. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik

 

çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.

 

 1. 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

II- ÖZEL ŞARTLAR:

 

1- 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak, Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, puanı esas alınacaktır. Adayların 2020 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.

 

2- Başvuracak adayların, başvurduğu ilan kodunda yer alan "Aranan Nitelikler" in tamamını taşıyor olmak ve bunu belgelendirmek.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

 

olmak.

 

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

 

5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu

 

Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

 

III- İSTENEN BELGELER:

 

1- Başvuru Formu (Adaylar http://www.deu.edu.tr internet adresinde yer alan Duyurular linkinden temin edeceklerdir)

 

2- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin ön ve arka yüzlü fotokopisi (1 adet)

 

3- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (1 adet)

 

4- Fotoğraf (1 adet)

 

5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)

 

6- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge (Terhis, tecil, muaf vb.)

 

IV- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

 

1- Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai

 

bitimine kadar) Hastanemiz İnsan Kaynakları Birimine şahsen başvuru şeklinde yapılacaktır.

 

Posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

2- İlan kodu boş bırakılmayacak olup, adaylar sadece tek bir unvan kodu için başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan koduna yapılan başvurular olduğu takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

3- Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

 

4- Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra şahsen başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin (Diploma/Mezuniyet belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya sertifika belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

 

1- Adaylardan istenilen belgeler Değerlendirme Komisyonu tarafınca incelenir.

 

2- Tüm başvurular ilgili alanların 2020 yılı KPSS puanları baz alınarak değerlendirilir.

 

3- Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 10 (on) işgünü içerisinde http://www.deu.edu.tr internet adresinden duyurulacaktır.

 

4- Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, işe başlamak için gerekli belgeleri duyurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) işgünü içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Süresi içinde belgelerini teslim etmeyen asil ve yedek adaylar atanma hakkını kaybeder.

 

5- İlanda yer alan her kadro unvanının 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

 

6- Atamalar; Bu ilan ile yapılan tüm başvurular içerisinde KPSS puan sıralamasına göre ve 5 (beş) işgünü içerisinde evrak teslim eden Asil adaylardan başlar, evrak teslim eden son Yedek adaya kadar devam etmek suretiyle kadro sayısı tamamlanana kadar gerçekleşir.

 

7- Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

8- Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Adres: D.E.Ü. Hastanesi Başhekimlik Binası Zemin Kat İnciraltı / İZMİR

 

ARTUKLU HABER AJANSI-İZMİR  
 • BIST 100

  1.401%0,56
 • DOLAR

  8,4198% -0,22
 • EURO

  10,0128% -0,24
 • GRAM ALTIN

  489,41% -0,58
 • Ç. ALTIN

  807,5265% -0,58
40.9° / 29.7°