Haber Detayı
19 Ağustos 2019 - Pazartesi 18:20 Bu haber 8804 kez okundu
 
KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI YAYINLADI
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 1 (Bir) adet sözleşmeli personel alacak.
- Haberi
KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI YAYINLADI

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine,  1 (Bir) adet sözleşmeli personel alacak.

 

Alınacak Personelin ;ÜNVAN KODU ; 01 

ÜNVANİ;DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

ÖĞRENİM DURUMU;Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak

ADET; 1

ARANAN NİTELİKLER;*En az 5 yıl Perfüzyonist mesleki deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek. *Sağlık Bakanlığından onaylı Perfüzyon yetki belgesine sahip olmak. *Perfüzyon alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.

 


GENEL ŞARTLAR:


1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
5. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
7. 2018 Lisans KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atamaya engel durumu
Sayfa 2 / 3
bulunmamak,
9. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin
"Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi
atamaları yapılmayacaktır.)


I.ÖZEL ŞARTLAR:


1. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve
belgelendirmek.
2. Lisans mezunlarının 2018 KPSS (B) g r ub u sınavına girmiş olması.
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 

II. BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN EVRAKLAR:


Adayların bu ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvurmaları
gerekmektedir. (19/08/2019- 02/09/2019 tarihleri arasında resmi çalışma günlerinde ve mesai saatleri
içerisinde (08:00 - 17:00))
1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Türkiye Cumhuriyet kimlik numarasınında yer aldığı nüfus
cüzdanı aslı ibraz edilecektir.)
2. Diploma Fotokopisi ve/veya mezuniyet belgesi fotokopisi. (Aynı zamanda asılları ibraz edilecektir.)
3. Adli Sicil Kaydı. (E-Devlet üzerinden alınan Barkodlu Belge olacaktır.)
4. Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) sınavına girmiş olduğunu gösterir belge. (KPSS sonuç belgesi)
5. Aranan nitelikleri kanıtlayıcı belgeler.
6. Deneyim ve hizmet şartı olan unvan kodlarında SGK Hizmet Cetveli (Barkodlu) veya 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışanlar için onaylı hizmet cetveli.
7. 1(Bir) Adet Fotoğraf (http://hastane.selcuk.edu.tr web sitemizden temin edilecek başvuru
formuna yapıştırılacaktır.)
8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
9. Başvurular şahsen yapılacak olup, adayın kendisinin gelemeyecek durumda olması halinde ise
noter onaylı vekalet verdiği bir kişinin vekalet belgesinin aslı ile şahsen başvurması halinde
başvuru kabul edilecektir.
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Web Sitemizden (http://hastane.selcuk.edu.tr web)
temin edilecek başvuru formunu doldurarak şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)
Sayfa 3 / 3
Not: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların
“Ek madde 7” maddesi gereğince: (Karar Sayısı: Ek: 12/3/2012-2012/2964) Başvuru yapanların
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı
beyanları esas alınacaktır.Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda
belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları
yapılmış ise atamaları iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu
bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur.

 

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ


Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Hastanemiz http://hastane.selcuk.edu.tr
web adresinde ilan edilecektir.Her kadronun iki katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil
kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlar Hastanemiz
web sayfasından (http://hastane.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde
olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenen
belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen
teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar
haklarını kaybetmiş olacaktır.

 

 

ARTUKLU HABER AJANSI

Kaynak: (AHA) - Artuklu Haber Ajansı Editör: Abdullah Ortaç
Etiketler: KONYA, SELÇUK, ÜNİVERSİTESİ, SÖZLEŞMELİ, PERSONEL, ALIM, İLANI, YAYINLADI,
Yorumlar
Haber Yazılımı