Haber Detayı
20 Haziran 2019 - Perşembe 10:44 Bu haber 1031 kez okundu
 
DANIŞTAY BAŞKANLIĞI KPSS 60 PUAN ŞARTI İLE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPIYOR
Danıştay Başkanlığı 2 Sağlık Teknisyen Yardımcısı , 19 Hizmetli , 3 Aşçı 2 Garson ve 2 Bulaşıkçı olmak üzere toplam 28 (yirmi sekiz) Destek Personeli alımı için ilan yayınladı.
- Haberi
DANIŞTAY BAŞKANLIĞI KPSS 60 PUAN ŞARTI İLE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPIYOR

Danıştay Başkanlığı  2  Sağlık Teknisyen Yardımcısı  , 19  Hizmetli  , 3 Aşçı   2  Garson   ve 2  Bulaşıkçı  olmak üzere toplam 28  (yirmi sekiz) Destek Personeli alımı için ilan yayınladı.

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12’nci maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 2018 KPSS (B)
Grubu (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puanı ve Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek


uygulama ve sözlü sınavı sonucuna göre sözleşmeli personel pozisyonunda; 19 (Hizmetli olarak çalıştırılmak üzere), 2 (Sağlık Teknisyen Yardımcısı olarak çalıştırılmak üzere), 3 (Aşçı olarak çalıştırılmak üzere), 2 (Garson olarak çalıştırılmak üzere) ve 2 (Bulaşıkçı olarak çalıştırılmak üzere) toplam 28 (yirmi sekiz) Destek Personeli alınacaktır.


I - BAŞVURULARIN TARİHLERİ VE ŞEKLİ


Başvurular 25/06/2019 Salı günü saat: 09:00’da başlayacak olup, 01/07/2019 Pazartesi günü saat: 17:00’da sona erecektir. (Başvurular mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.) Adaylar, Danıştay Başkanlığının internet sitesi olan http://www.danistay.gov.tr ‘den temin edilecek


başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 149 (Eskişehir yolu 10. Km.) Çankaya/ANKARA adresine başvurabileceklerdir.


Posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.


II- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER


A. GENEL ŞARTLAR


a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,


b) Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin Genel Şartlar başlıklı 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasının b bendinde yer alan "İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak" hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son günü olan 31/12/2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (31/12/1984 ve sonrası doğmuş olanlar başvuru yapabilirler.)


c) 2018-KPSS lisans ve 2018-KPSS ortaöğretim/ön lisans sonuçlarına göre (lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,


ç) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.


B. ÖZEL ŞARTLAR


DESTEK PERSONELİ POZİSYONUNDA;


1) Garson Hizmetinde Çalıştırılacaklar İçin Başvuru Şartları 


Turizm Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümü veya meslek lisesi ve dengi okulların otelcilik, turizm otel işletmeciliği, turizm ve otelcilik, turizm, turizm endüstrisi servis hizmetleri bölümlerinden mezun olmak veya lise ve dengi okullardan mezun olup garson bonservisine veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca alınmış ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya garsonluk mesleğinde iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek. (Garson bonservisine sahip olanlar ile “Garson” statüsünde iki yıl çalışmış olanlar; Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş
bildirgesini ibraz etmeleri zorunludur.)


2) Aşçı Olarak Çalıştırılacaklar İçin Başvuru Şartları
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Aşçılıkla ilgili en az meslek lisesi mezunu olmak veya Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüklerinin veya diğer resmi Kurum veya Kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak
veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,
c) Aşçılık mesleğinde en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek. (Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Prim ödemek suretiyle “Aşçı” statüsünde iki yıl çalışmış olduğuna dair Sosyal
Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesinin ibraz edilmesi
zorunludur.)
3) Bulaşıkçı Olarak Çalıştırılacaklar İçin Başvuru Şartları
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
4) Sağlık Teknisyen Yardımcısı Olarak Çalıştırılacaklar İçin Başvuru Şartları
a) Meslek liseleri veya Teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
5) Hizmetli Olarak Çalıştırılacaklar İçin Başvuru Şartları
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,


C. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER


Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.
a) Başvuru Formu (Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr
temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulup, fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır.)
b) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
c) 2018 yılı KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türünden birini içeren, üzerinde
doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi. (ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından
teyit edilecektir.)
d) Diploma aslı ve fotokopisi veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-devlet’ten alınan
ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi ve fotokopisi,
e) Garson hizmetinde çalıştırılacak Destek Personeli başvurusunda bulunacaklar için;
Garson bonservisi veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca alınmış ustalık veya kalfalık
belgesi veya garsonluk mesleğinde iki yıl çalışmış olduğunu gösterir belge. (Garson bonservisine
sahip olanlar ile “Garson” statüsünde iki yıl çalışmış olanlar; Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim
ödemek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş
bildirgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.)
f) Aşçılık hizmetinde çalıştırılacak Destek Personeli başvurusunda bulunacaklar için;
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin veya diğer resmi Kurum veya Kuruluşların
düzenlediği kurslardan mezun olduğuna dair belge veya ilgili branşa ilişkin sertifika ve Aşçılık
mesleğinde en az iki yıl çalışmış olduğuna dair belge. (Aşçılık mesleğinde en az iki yıl çalışmış
olduğuna dair belgeye ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim ödemek suretiyle “Aşçı”
statüsünde iki yıl çalışmış olduğuna dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet
dökümü ve işe giriş bildirgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.)
g) Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri
uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır.
NOT:
* Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları
geçersiz sayılacak olup, sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme imzalanmış olsa dahi iptal
edilecek olup, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
* Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı
feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının
sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.


III- UYGULAMA SINAVI, SÖZLÜ SINAV VE NİHAİ BAŞARI LİSTESİ


A- Uygulama sınavı:
Aşçı Hizmetinde Çalıştırılacaklar İçin;
Aranan nitelikleri taşıyıp da başvurusu kabul edilen tüm adaylar uygulama sınavına
alınacaktır. Sınav ilgilinin Destek Personeli pozisyonunda çalıştırılacağı hizmetine ve çalışacağı
birimin gerektirdiği mesleki beceri ve yeterliliğe ilişkin olarak uygulama şeklinde yapılacaktır.
Uygulama sınavında en az 70 puan alanlar başarılı sayılacaktır. Adayların nerede, hangi gün ve
saatte sınava alınacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir.
Garson Hizmetinde Çalıştırılacaklar İçin;
Aranan nitelikleri taşıyıp da başvurusu kabul edilen tüm adaylar uygulama sınavına
alınacaktır. Sınav ilgilinin Destek Personeli pozisyonunda çalıştırılacağı hizmetine ve çalışacağı
birimin gerektirdiği mesleki beceri ve yeterliliğe ilişkin olarak uygulama şeklinde yapılacaktır.
Uygulama sınavında en az 70 puan alanlar başarılı sayılacaktır. Adayların nerede, hangi gün ve
saatte sınava alınacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir.
B- Sözlü sınavı:
Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 12’nci maddesi uyarınca
yapılacaktır. Sözlü sınavına, Aşçı ve Garson hizmetinde çalıştırılacaklar için başvuran adaylar
arasından uygulama sınavında başarılı olan adayların tümü, Hizmetli, Bulaşıkçı ve Sağlık
Teknisyen Yardımcısı istihdamı için merkezi sınav puanının en yüksek puandan başlamak üzere
ilan edilen sözleşmeli personel istihdam sayısının 5 (beş) katı aday çağrılacaktır. (Sözlü sınava
çağrılacak en son aday ile aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır). İlgilinin sözlü
sınavında başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.
Sözlü sınava çağrılacak adaylar ile sözlü sınav tarihi http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan
edilecektir.
C- Nihai Başarı Listesi:
Nihai başarı listesi; sözlü sınavında başarılı olanların, Danıştay Personeli Atama ve Nakil
Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13’üncü maddesi uyarınca Sözleşmeli Destek
Personeli pozisyonunda; Aşçı ve Garson istihdamı için merkezi sınav puanının 40’ı, uygulama
sınav puanının 40’ı ve sözlü sınav puanının 20’si, Hizmetli, Bulaşıkçı ve Sağlık Teknisyen
Yardımcısı istihdamı için merkezi sınav puanının 60’ı ve sözlü sınav puanının 40’ı, alınmak
suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir. Yapılacak bu değerlendirme sonucu,
en yüksek puandan başlanarak yapılacak sıralamaya göre ilan edilen sözleşmeli personel istihdam
sayısı kadar asıl aday, aynı sayıda yedek aday, http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan
edilecektir. Sonuçların yayımlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup,
göreve başlatılacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Adaylar nihai başarı listesine ilan tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak itiraz
edebilirler.


IV- YERLEŞTİRME


A. Göreve başlatılmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ile birlikte
sözleşmenin ne zaman yapılacağı nihai başarı listesi ile birlikte duyurulacaktır.
B. Göreve başlama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilen adaylarla sözleşme yapılmayacak olup, bu hususların sözleşmeden sonra tespiti halinde
yapılan sözleşmeler iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.
Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
edilecektir.
C. Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde
görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin sözleşmeleri iptal edilerek
yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre sözleşme yapılacaktır.


V- SÖZLEŞME ÜCRETİ


Göreve başlamaya hak kazanan adaylarla aşağıda gösterilen Aylık Brüt Sözleşme Ücreti
üzerinden sözleşme yapılacaktır.


SÖZLEŞME BRÜT
UNVAN SAYI ÜCRETİ (OCAK 2019)
Destek Personeli
(Aşçı, Garson, Hizmetli,         2.751,73 TL
Bulaşıkçı ve Sağlık Teknisyen
Yardımcısı hizmetinde çalıştırılmak üzere) 

 

 

ARTUKLU HABER AJANSI-ANKARA

Kaynak: (AHA) - Artuklu Haber Ajansı Editör: Abdullah Ortaç
Etiketler: DANIŞTAY, BAŞKANLIĞI, KPSS, 60, PUAN, ŞARTI, İLE, SÖZLEŞMELİ, PERSONEL, ALIMI, YAPIYOR,
Yorumlar
Haber Yazılımı