301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
02 Kasım 2018 - Cuma 14:09 Bu haber 1483 kez okundu
 
ŞIRNAK BELEDİYESİ İLK DEFA ATANMAK ÜZERE 10 MEMUR ALIMI YAPIYOR
Şırnak Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre Açıktan atama yoluyla 10 zabıta memuru alınacak.
Kamudan Haberler Haberi
ŞIRNAK BELEDİYESİ İLK DEFA ATANMAK ÜZERE 10 MEMUR ALIMI YAPIYOR

Şırnak Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre  Açıktan atama yoluyla 10 zabıta memuru alınacak.

 

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:


Belediyemizin yukarıda belirtilen boş Zabıta Memuru kadroları için yapılacak
başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1. Başvuru Genel Şartları:
İlanedilenZabıtaMemurukadrolarınaatanmakiçinbaşvuracakadayların657sayılı
DevletMemurlarıKanununun48.maddesinin(A)fıkrasındabelirtilenaşağıdakigenel
şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da
affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak.
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
g) Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca
bulunmamak.


 2. Başvuru Özel Şartları:


İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Önlisans2016-KPSSP93 ve Lisans2018-
KPSSP3 türünde Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS
puanını almış olmak.
Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genelşartların yanı
sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta
memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına,
soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az
1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında
(+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını
doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.


3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:


Başvuru sırasında;
Başvuru Formu, (Kurumumuzdan ya da www.sirnak.bel.tr adresinden temin
edilecektir.)
Nüfus cüzdanı veya kimlik kartınınfotokopisi,
Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği(Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
çıktısı.
Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,(Aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyanı,
2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacaktır),
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,


4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ,ŞEKLİ VE SÜRESİ:


Adayların, sözlü sınava katılabilmek için;
 Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları,
istenilen diğer belgelerle birlikte 19/11/2018 gününden 23/11/2018 günü mesai
bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediyemiz Yazı
İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
 Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan
müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde
yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:


Belediye, T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek
suretiyle, adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak
üzere, atama yapılacak her bir boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sözlü sınava
çağıracaktır.
Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
30/11/2018 tarihinde Belediyemiz internet adresinden ilan edilecektir. Başvuruları kabul
edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile
sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava
girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir
bildirimde bulunulmayacaktır.


 6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VEKONULARI:


ZabıtaMemuruAlımıiçinsözlüsınav 10-11-Aralık 2018tarihlerinde saat:09.30’da
başlamak üzere,
Şırnak Belediyesi Hizmet Binasında yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde
bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.
Sınav Konuları:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâpTarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuatkonuları
İle kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.


 7.SINAV DEĞERLENDİRME


a) Sınavda değerlendirme, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan konularda
15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde
ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puandır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b) Sınavda başarılısayılmak için,sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
c) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanları ile
KPSS puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.
d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır.
e) Sınav başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve
atamaları yapılmaz, atamaları yapılmışise iptal edilir.Bu kişiler hiçbir hak talep edemez.
f) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili
makamlara suç duyurusunda bulunulur.
 
8.SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI


a) En yüksek başarı puanından başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday,
asıl aday olarak belirlenir. Belediye, asıl aday sayısı kadar yedek aday da
belirleyecektir.
b) Sözlü sınavı kazanan asıl ve yedek adaylara ait listeler, Belediyenin internet adresinde
www.sirnak.bel.tr ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
yapılacaktır.


9.SINAV SONUCUNA İTİRAZ


Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren
yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün
içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan
edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir
şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları
yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal
edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.
İlan Olunur.

 

MEMUR ALIM İLANI İÇİN LÜTFEN LİNKİ TIKLAYINIZ

http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?22ba8b5c-aedc-4518-a901-268061a68078

 

ARTUKLU HABER AJANSI-ŞIRNAK

 

Kaynak: (AHA) - Artuklu Haber Ajansı Editör: Abdullah Ortaç
Etiketler: ŞIRNAK, BELEDİYESİ, İLK, DEFA, ATANMAK, ÜZERE, 10, MEMUR, ALIMI, YAPIYOR,
Yorumlar
Haber Yazılımı